دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
ارزيابي عملكرد دانشگاه

 

فرم 1. 2    تعداد پذیرفته شدگان به تفكیك گروه آموزشی و رشته تحصیلی در چهار سال منتهی به سال مبنا *

نام  دانشگاه : حضرت معصومه(س)                                           نام دانشكده:علوم انسانی

ردیف

گروه آموزشی

رشته تحصیلی
(به تفكیك گرایش)

كاردانی

كارشناسی

كارشناسی ارشد

دكتری

جمع كل

--13

--13

--13

--13

1393

1392

1391

1390

1393

--13

--13

--13

--13

--13

--13

--13

1393

1392

1391

1390

 حقوق

 حقوق

0

56

29 

28 

34 

 

 0

 0

0

0

56

29 

28 

34 

 مدیریت

 مدیریت

0

 0

 0

50

30 

23 

36 

 0

 

 0

 0

0

0

50

30 

23 

36 

 حسابداری

 حسابداری

55

31 

25 

32 

 0

 0

 0

 

 0

0

0

0

55

31 

25 

32 

 مترجمی زبان انگلیسی

 مترجمی زبان انگلیسی

49

28 

24 

29 

 

 0

0

0

49

28 

24 

29 

 5

 فقه و حقوق

فقه و حقوق 

0

0

0

40 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

 6

 مدیریت

بازاریابی

0

0

0

0

0

0

0

 10

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

 7

 مدیریت

تحول

0

0

0

0

0

0

0

 10

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

 

فرم 1. 3    تعداد دانشجویان به تفكیك گروه آموزشی و رشته تحصیلی در نیم‌ سال اول/دوم سال تحصیلی جاری

نام  دانشگاه : حضرت معصومه(س)                                                           نام دانشكده:علوم انسانی

ردیف

گروه آموزشی

رشته تحصیلی
(به تفكیك گرایش)

كاردانی

كارشناسی

كارشناسی ارشد

دكتری

جمع كل

 

 

 

 

 

 حقوق

 حقوق

136

 0

136

 مدیریت

 مدیریت

114

114

 حسابداری

 حسابداری

121

121

 مترجمی زبان انگلیسی

 مترجمی زبان انگلیسی

99

99

 فقه و حقوق

 فقه و حقوق

35

35

 6

مدیریت

بازاریابی

0107

 6

مدیریت

تحول

0103

نام  دانشگاه : حضرت معصومه(س)                                                           نام دانشكده: علوم انسانی

ردیف

گروه آموزشی

رشته تحصیلی
(به تفكیك گرایش)

كاردانی

كارشناسی

كارشناسی ارشد

دكتری

جمع كل

--13

--13

--13

--13

1393

1392

1391

1390

--13

--13

--13

--13

--13

--13

--13

--13

1393

1392

1391

1390

 حقوق

 حقوق

 0

0

0

0

5

27 

 19

 0

0

0

0

 0

0

0

0

5

27 

 19

 مدیریت

 مدیریت

 0

7

23 

24 

 0

 0

7

23 

24 

 حسابداری

 حسابداری

5

41 

16 

5

41 

16 

 مترجمی زبان انگلیسی

 مترجمی زبان انگلیسی

3

10 

33 

3

10 

33 


 

فرم 1. 6   فهرست اعضای هیات علمی (تمام‌وقت، نیمه‌وقت و مدعو) به تفكیك رشته تحصیلی در نیم‌سال تحصیلی جاری

نام  دانشگاه : حضرت معصومه(س)                    نام دانشكده: علوم انسانی                                          رشته تحصیلی دایر: حقوق

ردیف

نام و نام خانوادگی

كد ملی

مدرك تحصیلی

رشته تحصیلی

محل اخذ مدرك

مرتبه علمی

نوع استخدام

سال استخدام

نوع همكاری

بررسی صلاحیت در مراجع ذی‌ربط

عمومی

علمی

 1

سید كاظم مصطفوی نیا

0932825192

خبرگان بدون مدرك 

فقه و مبانی حقوق 

دانشگاه تهران 

استادیار 

رسمی

 

 تمام وقت

 

 

 سید حسام الدین لسانی

0383663024

دكتری تخصصی

حقوق بین الملل

دانشگاه تهران

استادیار

پیمانی

 1387

 تمام وقت 

 

 

 علی مراد حیدری

638573645

 دكتری تخصصی

 حقوق جزا و جرم شناسی

 پردیس قم

استادیار 

پیمانی 

 1387

 تمام وقت 

 

 

ابراهیم باطنی

1288210851

دكترا

جزا و جرم شناسی

پردیس فارابی

استادیار

طرح سرباز

1393

تمام وقت

 

 

 سیده فاطمه فقیهی

1285123891

دانشجوی دكتری

حقوق عمومی

پردیس قم

مربی

پیمانی

1387

 تمام وقت     

 

 

فاطمه ژیان

0380957477

دكترا

علوم قران و حدیث

دانشگاه اصول الدین

استادیار

پیمانی

1393

تمام وقت

 

 

7

انسیه عسگری

00600448061

دانشجوی دكترا

الهیات

دانشگاه قم

مربی

بورسیه

1391

تمام وقت

 

 

8

محسن رفعت

1199872237

دانشجوی دكترا

علوم قران و حدیث

دانشگاه قم

مربی

بورسیه

1392

تمام وقت

 

 

9

علیرضا رستمی هرانی

0057693668

دكترا

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه قم

استادیار

پیمانی

1391

تمام وقت

 

 

فرم 1. 6   فهرست اعضای هیات علمی (تمام‌وقت، نیمه‌وقت و مدعو) به تفكیك رشته تحصیلی در نیم‌سال تحصیلی جاری

نام  دانشگاه : حضرت معصومه(س)                    نام دانشكده: علوم انسانی                                          رشته تحصیلی دایر: مدیریت

ردیف

نام و نام خانوادگی

كد ملی

مدرك تحصیلی

رشته تحصیلی

محل اخذ مدرك

مرتبه علمی

نوع استخدام

سال استخدام

نوع همكاری

بررسی صلاحیت در مراجع ذی‌ربط

عمومی

علمی

 1

مهدی یزدان شناس

794696309

دكتری تخصصی

مدیریت بازرگانی

دانشگاه اصفهان

استادیار

پیمانی

1388

تمام وقت

 

 

محمد رضا فلاح

2279225514

دكتری

مدیریت سیاستگذاری

دانشكده مدیریت

مربی

طرح سرباز

1389

تمام وقت

 

 

3

حسین معینی

2298121540

دكتری

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

پردیس فارابی

استادیار

طرح سرباز

1389

تمام وقت

 

 

4

مونا جامی

59484160

دكتری

مدیریت سیستمها

پردیس فارابی

استادیار

بورسیه

1389

تمام وقت

 

 

رسول عباسی

6179299609

دكتری

مدیریت رفتار سازمانی

دانشگاه تهران

استادیار

پیمانی

1390

تمام وقت

 

 

 6

علیرضا باقری ثالث

0054978750

دكتری

ریاضی

صنعتی امیر كبیر

استادیار

رسمی ازمایشی

1393

مامور

 

 

7

سید سعید شمسی نژاد

0384231810

دانشجوی دكترا

مدیریت مالی

امام صادق(ع)

مربی

بورسیه

1390

تمام وقت

 

 


فرم 1. 6   فهرست اعضای هیات علمی (تمام‌وقت، نیمه‌وقت و مدعو) به تفكیك رشته تحصیلی در نیم‌سال تحصیلی جاری

نام  دانشگاه : حضرت معصومه(س)                      نام دانشكده: علوم انسانی                                          رشته تحصیلی دایر:مترجمی زبان انگلیسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

كد ملی

مدرك تحصیلی

رشته تحصیلی

محل اخذ مدرك

مرتبه علمی

نوع استخدام

سال استخدام

نوع همكاری

بررسی صلاحیت در مراجع ذی‌ربط

عمومی

علمی

 1

فائزه اركان

382075579

دكتری تخصصی

زبانشناسی همگانی

دانشگاه تهران

استادیار

پیمانی

1387

تمام وقت

 

 

علی صفری

0384213944

دكتری

زبانشناسی همگانی

دانشگاه تهران

استادیار

پیمانی

1392

تمام وقت

 

 

محمود صفری

0382353595

دكتری

آموزش زبان انگلیسی

علامه طباطبایی

استادیار

بورسیه

1391

تمام وقت

 

 

لیلا نیك نسب

0383739101

فوق لیسانس

مترجمی زبان انگلیسی

دانشگاه اصفهان

مربی

پیمانی

1391

تمام وقت

 

 

5

سحر جمشیدیان

1755090560

دانشجوی دكترا

زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه تهران

مربی

بورسیه

1391

تمام وقت

 

 

6

غلامرضا مدادیان

3873967571

دانشجوی دكترا

زبان انگلیسی

دانشگاه اصفهان

مربی

بورسیه

1391

تمام وقت

 

 

 

فرم 1. 6   فهرست اعضای هیات علمی (تمام‌وقت، نیمه‌وقت و مدعو) به تفكیك رشته تحصیلی در نیم‌سال تحصیلی جاری

نام  دانشگاه : حضرت معصومه(س)                    نام دانشكده: علوم انسانی                                          رشته تحصیلی دایر:حسابداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

كد ملی

مدرك تحصیلی

رشته تحصیلی

محل اخذ مدرك

مرتبه علمی

نوع استخدام

سال استخدام

نوع همكاری

بررسی صلاحیت در مراجع ذی‌ربط

عمومی

علمی

جواد معصومی 

4285891298 

فوق لیسانس

 حسابداری

بین المللی قزوین

مربی

طرح سربازی

1390

تمام  وقت

 

 

 

فرم 1. 6   فهرست اعضای هیات علمی (تمام‌وقت، نیمه‌وقت و مدعو) به تفكیك رشته تحصیلی در نیم‌سال تحصیلی جاری

نام  دانشگاه : حضرت معصومه(س)                    نام دانشكده: علوم انسانی                                          رشته تحصیلی دایر:علوم قرانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

كد ملی

مدرك تحصیلی

رشته تحصیلی

محل اخذ مدرك

مرتبه علمی

نوع استخدام

سال استخدام

نوع همكاری

بررسی صلاحیت در مراجع ذی‌ربط

عمومی

علمی

محسن رفعت

1199872237

دانشجوی دكترا

علوم قران و حدیث

دانشگاه قم

مربی

بورسیه

1391

تمام وقت

 

 


 

فرم  2. 2    تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمی، مجموعه مقالات كنفرانس های علمی و كتاب‌های منتشر شده توسط اعضاء هیئت علمی تمام‌وقت به تفكیك گروههای آموزشی در 5 سال اخیر

نام  دانشگاه : حضرت معصومه(س)                                                                               نام دانشكده: علوم انسانی

ردیف

گروه آموزشی

علمی - پژوهشی *

علمی - ترویجی

علمی - مروری

كنفرانس های علمی

كتاب ها

 

ISI

خارجی

داخلی

بین المللی

ملی

تألیف

ترجمه

 
 

 حقوق

10 

16 

0

0

0

2

0

 

 مدیریت

0

0

5

0

1

0

 

 حسابداری

19

0

1

0

4

0

 

 مترجمی زبان انگلیسی

0

0

0

0

0

 

5

علوم قرانی

 0

 

 

فرم  3. 1   تعداد كل كاركنان اداری در نیم‌سال تحصیلی جاری

نام  دانشگاه : حضرت معصومه(س)                                                           نام دانشكده: علوم انسانی

ردیف

                                    تحصیلات
نوع همكاری

زیردیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس و بالاتر

جمع

 
 

1

 رسمی

1

 1

 

2

 پیمانی

 0

 

3

 قراردادی

0

26 

26 

 

4

 شركتی

 5

14 

2

24 

 

5

 سایر

 0

 0

 

 

جمع

14 

2

36 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم  4. 1    وضعیت كتابخانه و امكانات موجود در آن

نام  دانشگاه : حضرت معصومه(س)                                           نام دانشكده: علوم انسانی

تعداد كتاب های موجود

تعداد اشتراك مجلات علمی

مساحت كتابخانه

سالن مطالعه

تعداد اشتراك به پایگاه های اطلاعاتی

عمومی

تخصصی

لاتین

فارسی

لاتین

فارسی

داخلی

خارجی

به متر مربع

مساحت

ظرفیت

عنوان

جلد

عنوان

جلد

عنوان

جلد

عنوان

جلد

 310

450 

2378 

4645 

1476 

2019 

6231

11943 

 52

 0

200

 70

 100

1

 

 دانشگاه اطلاع رسانی Online                               دارد    £                            ندارد       £

امكان جستجو از طریق شبكه داخلی                       دارد    £                            ندارد       £

امكان جستجو از طریق اینترنت                                 دارد    £                            ندارد       £

كتابخانه برگه دان                                                          دارد                           ندارد       £

سیستم مكانیزه  ارایه خدمات                                      دارد    £                            ندارد      

امكان استفاده از کامپیوتر در کتابخانه                  دارد    £                            ندارد      

سالن مطالعه                                                                     دارد    £                            ندارد    

تعداد میز در کتابخانه جهت مطالعه                       30

تعداد صندلی در کتابخانه جهت مطالعه               100

 

 


فرم  5. 1   تشكل‌ها، انجمن‌های علمی، شوراهای صنفی، فعالیت‌ها و مسابقات ورزشی دانشجویی در سال تحصیلی گذشته

نام  دانشگاه : حضرت معصومه(س)                                           نام دانشكده: علوم انسانی

ردیف

عنوان

تعداد دانشجوی عضو یا شركت كننده

مرد

زن

جمع

 1

انجمن علمی حقوق

 0

54

 54

انجمن علمی مدیریت بازرگانی

95 

95 

انجمن علمی حسابداری

73 

 73

انجمن علمی مترجمی زبان انگلیسی

31 

31 

بسیج دانشجویی

105 

105 

كانون قرآن و عترت

32 

32 

كانون مهدویت

58 

58 

كانون ایثار

35 

35 

كانون شهید مطهری

49 

49 

10 

كانون نجوم

51 

51 

11 

كانون تئاتر

22 

22 

12 

كانون شعر و ادب

57 

57 

13 

 كانون هلال احمر

201 

201 

 14

 كانون فرهنگی خوابگاه

205 

205 

15 

 كانون آسیب های اجتماعی

44 

44 


 

فرم  5. 3  نشریات و كتب دانشجویی منتشر شده در سال تحصیلی گذشته

نام  دانشگاه : حضرت معصومه(س)                                           نام دانشكده: علوم انسانی

ردیف

عنوان

تیراژ

دوره یا زمان چاپ

 
 

نشریه الفبای مدیریت

100

دوفصلنامه

 

نشریه نشانی

100

دوفصلنامه

 

 3

نشریه چرتكه

100

دوفصلنامه

 

 4

نشریه communication bridge

100

دوفصلنامه

 

 


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - ارزيابي عملكرد دانشگاه