دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
آشنايي با واحد دانش آموختگان و آيين نامه هاي مربوطه

اداره دانش‌آموختگان دانشگاه یكی از اداره‌های زیرمجموعه اداره كل امور آموزشی است. یكی از وظایف این اداره، فارغ التحصیل نمودن دانش‌آموختگان در مقاطع تحصیلی (کارشناسی، كارشناسی ارشد،) می‌باشد كه این امر از اهم كارهای آموزشی است.
فهرست فعالیتهای این اداره به شرح زیر میباشد:
- صدور فرم تسویه حساب و فرم احراز شرایط
- بررسی پرونده آموزشی و كنترل زیزنمرات دانشجویان فارغ التحصیل
- صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی
- بررسی نحوه انجام تعهد خدمت دانش آموختگان بهره مند از مزایای آموزش رایگان
- صدور گواهی لغو تعهد دانش آموختگان
- اعلام دوره ای لغو تعهد دانشجویان انصرافی،اخراجی،شاغل به تحصیل و دانش آموخته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
-الصاق عكس و تمبر و زدن مُهر هنگام تحویل به فارغ التحصیل در قبال اخذ رسید در دفتر رسید گواهینامه موقت.
-ارسال لیست دانش آموختگان به وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت تایید نهایی
-بررسی، چك نهایی و امضای گواهی‌های موقت توسط مسئول اداره.
-معرفی دانش آموختگان رتبه اول به سازمان سنجش آموزش كشور
- صدور دانشنامه
- صدور ریز نمرات
- صدور تاییدیه تحصیلی بر اساس استعلام دانشگاهها و سازمانها
- بایگانی پرونده دانشجویان فارغ التحصیل           

فراغت از تحصیل
ماده 64:
دانشجویی كه كلیه واحدهای درسی یك از دوره های كاردانی ، كارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد ، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.
تبصره 1:
تاریخ فراغت از تحصیل ، روزی است كه آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشكده یا دانشگاه تحویل می شود.
1-    دانشجو ابتدا به آموزش دانشکده مراجعه و اعلام فارغ التحصیلی می نماید .
2-    پذیرش دروس اختیاری اختصاصی بجای دروس الزامی امکان پذیر نمی باشد.
3-آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو، نیمسالی است كه دانشجو در آن نیمسال اقدام به انتخاب واحد نموده وكلیه دروس مصوب رشته را در آن نیمسال تكمیل كرده باشد، و آخرین نمره درسی وی اعلام شده باشد.
4-گواهینامه های پایان تحصیلات مقاطع كارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد در تاریخهای ثابت سی ام بهمن ماه، سی ام تیر ماه و سی ام شهریور ماه صادر می شود.
  5-كسب حداقل نمره قبولی 10 تمام در كلیه دروس و حداقل میانگین كل 12 تمام برای فراغت از تحصیل دانشجویان مقاطع كاردانی و كارشناسی پیوسته الزامی می باشد.
  6-  چنانچه به هر دلیل امكان ادامه تحصیل دانشجوی مقطع كارشناسی میسر نباشد، یا موفق به كسب میانگین لازم برای دانش آموختگی نگردد، در صورت كسب نمره قبولی در حداقل 70 واحد درسی مصوب رشته، (بجز دروس پیش دانشگاهی و مقدماتی و جبرانی رشته های غیرهمنام) می تواند پس از انصراف از تحصیل، تقاضای مدرك كاردانی در همان رشته را نماید
ماده11:
11-1- صدور گواهی فراغت از تحصیل دانشجویان مقطع كارشناسی مشروط به تسویه حساب كامل با دانشگاه می‌باشد.
11-2- ارائه دانشنامه و گواهی ریزنمرات به دانش‌آموختگان غیرایرانی پس از فراغت از تحصیل با مجوز اداره‌کل امور دانشجویان داخل وزارت متبوع و منوط به أخذ و ارائه روادید خروج قطعی از پلیس مهاجرت و اتباع خارجی انجام می‌شود.
ماده 65:
      میانگین كل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل 12 باشد، تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرك كاردانی یا كارشناسی دریافت كند. در صورتی كه میانگین نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد ، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می تواند حداكثر تا 20 واحد درسی از درسهایی را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است در یك نیمسال تحصیلی (در دوره كاردانی و 2 نیمسال تحصیلی ( در دوره كارشناسی ) ، مجددا انتخاب و آن درس را تكرار كند ، تا میانگین كل خود را جبران نماید.
در این صورت نمرات درسی تكراری علاوه بر نمرات قبلی ، در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین كل نمرات او محسوب می شود.
تبصره1:
دانشجویی كه نتواند یا نخواهد از مقررات مذكور در این ماده استفاده كند یا علی رغم استفاده  از آن نتواند كمبود میانگین كل نمرات خود را جبران نماید، در صورتی كه مقطع تحصیلی او كاردانی است، از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی كه در مقطع كارشناسی یا كارشناسی ارشد پیوسته باشد، بر اساس ماده 30 و تبصره آن می تواند با اخذ مدرك مقطع تحصیلی پایین تر فارغ التحصیل شود.
 


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - آشنايي با واحد دانش آموختگان و آيين نامه هاي مربوطه