دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
شرح وظایف

-انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی معاونت اداری ، پشتیبانی و حقوقی
-همکاری با مدیران و روسای واحدهادر امر تهیه و تنظیم بودجه .
-جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحد های مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد .
-تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه .
-ابلاغ بودجه مصوب هر یک از واحدها (در صورت نیاز )و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها .
-دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی .
-ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه .
-نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانمشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها .
-بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای جاری و عمرانی .
-همکاری با معاونت اداری ،پشتیبانی و حقوقی در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه .
-تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها و نیروهاو عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه .
-بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه به برنامه توسعه دانشگاه .
-انجام بررسی های سازمانی و بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی .
-مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه .
-برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری .
-تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی )و تهیه و تنظیمپستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .
-برقراری ارتباط با کارشناسان وزلرت علوم ،تحقیقات و فناوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه .
-تهیه وتنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدهاپس از تصویب توسط هیات امناء .
-بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها .
-مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور .
-مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان .
-تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل .
-شرکت فعال در شوراها ،کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط .
-برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در موردتامین اعتبار عمرانی مورد نیاز .
-همکاری با معاونت اداری ،پشتیبانی و حقوقی در برگزاری مناقصه و انعقاد قرار داد با شرکتهای مشاوره و پیمانکار برای طرحهای عمرانی .
-تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی .
-نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه .
-بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرحهای عمرانی .
-اجرای طرحهای امانی و مورد نیاز دانشگاه .
-برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی .
-نظارت بر اجرای طرحهای ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان های واحد های مختلف دانشگاه .
-پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برایس تصویب در بودجه سالانه کشور .
-تهیه نقشه طرحهای عمرانی دانشگاه .
-جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرحهای عمرانی دانشگاه .
-بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحد های دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویتها ،امکانات و اعتبارات مصوب بر اساس بخشنامه ها و دستور العملها ی مصوب وپیگیری بودجه پروژه های عمرانی تا مرحله نهایی .
-انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - شرح وظایف