آشنايي با نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

اصل مشورت با آگاهان و استفاده از نظرات ايشان و همچنين حفظ كرامت و احترام به آنها و مشاركت در عقول ديگران از اصول اساسي مديريت و مورد تاكيد در اسلام است ، براين اساس در هر موسسه و سازماني همواره مي توان بر انجام امور به راه حلهايي بهتر و موثرتر ار آنچه در حال انجام است دست يافت. نظام پيشنهادها سيستم مدوني است كه براي جلب مشاركت كاركنان در تحقق اهداف سازمان ، پيشنهادهاي آنان را دريافت و پس از بررسي اجراء نموده و جهت تشويق كاركنان و قدر داني از پيشنهاد دهندگان پاداش پرداخت مي نمايد .
در دانشگاه حضرت معصومه(س)  نيز با آزاد نمودن نيروي تفكر انساني از كارهاي يكنواخت و روزمره و توجه به منابع انساني و ارزش نهادن به استفاده از فكر ، اين منبع عظيم خدادادي ، شرايط را براي استقرار يك نظام پويا و بهبود بخشيدن به روشها فراهم نمود با توجه به موارد فوق ضرورت تدوين آيين نامه نظام و دستورالعمل اجرايي ضروري مي گردد.
 
لزوم استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها:

بر اساس ماده 2 آيين نامه مصوب نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها دانشگاه حضرت معصومه(س) ، آنچه در نظام پيشنهادها به عنوان اهداف آرماني و در حقيقت به عنوان فلسفه بكارگيري آن مطرح است ، افزايش توان سازمان در پاسخگوئي به خواستهاي متغير مصرف كنندگان خدمات يا محصولات آن سازمان از طريق ارج نهادن به فضايل و تواناييهاي انسان و همسو كردن اهداف كاركنان با اهداف سازمان و نهايتاً به كارگيري صحيح تجربه ، انديشه ، آراء و عقايد آنها در هر رده شغلي و در هر بخش سازماني است . لزوم استقرار نظام پيشنهادها در موارد ذيل قابل ذكر است .

ماموريت اصلي و هدف كلي از طراحي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها:

بر اساس ماده 3 آيين نامه مصوب نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها دانشگاه حضرت معصومه(س) ، ارتقاء سطح فرهنگي و معنوي و ايجاد فضايي مناسب براي مشاركت كليه افراد با توجه به موارد ذيل ذكر نمود :
1.   عنايت به كرامت انساني افراد و ايجاد زمينه هاي لازم براي توسعه تفكر و تعقل آنان به منظور ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت در حل مشكلات و ايجاد بهبود مستمر در استانداردهاي كاري
2.   ارتقاء سطح كارآيي و بهره وري دانشگاه و همسو سازي اهداف فردي ،مديريت و دانشگاه از طريق فراهم نمودن منافع مشترك مادي و معنوي
3.   تقويت سطح فرهنگي و معنوي ، حس مسئوليت ، اعتماد به نفس ، ايجاد انگيزه و بارور سازي نيروي ابداع و ابتكار
4.   ارتقاء كيفي زندگي مادي ، معنوي و سلامت و نشاط روحي در محيط كار
5.   بهبود مستمر امور از طريق بالا بردن كيفيت خدمات ، حذف اتلاف ها ، افزايش رضايت مراجعين ، كاهش هزينه ها و تقويت ارتباط بين كاركنان و مديرانتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد