دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

بر اساس ماده 6 آيين نامه نظام پيشنهاد هاي دانشگاه حضرت معصومه(س)  با موضوع اركان شوراي پذيرش و بررسي پيشنهاد ها، دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها به عنوان پل ارتباطي ميان نظام ، كاركنان و مديريت دانشگاه مي باشد و نقش راهنمايي ، پاسخگويي و انعكاس نظرات كاركنان را به عهده دارد.

وظايف دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها:

بر اساس ماده 9 آيين نامه نظام پيشنهاد هاي دانشگاه حضرت معصومه(س)  با موضوع وظايف دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، وظايف دبير خانه نظام پيشنهاد ها به شرح زير است:

1.  دريافت ، ثبت و ارائه رسيد به پيشنهاد دهندگان و ارجاع پيشنهادها به شورا

2.  راهنمايي پيشنهاد دهندگان در جهت تكراري بودن موضوع ، اصلاح و تكميل پيشنهادهاي آنها در صورت نياز

3.  پيشنهاد سياستهاي سالانه نظام پيشنهادها به رياست محترم دانشگاه

4.  ارائه گزارش واطلاعات لازم پيرامون عملكرد نظام پيشنهادها به رياست محترم دانشگاه

5.  تهيه دستور جلسه شورا و دعوت اعضا جهت شركت در جلسه و تنظيم صورتجلسات .

6.  پيگيري مصوبات شورا و نظارت بر اجراي پيشنهادهاي تصويب شده و ارائه گزارش به شورا

7.  برگزاري همايشها و سخنراني هاي لازم جهت پيشبرد نظام پيشنهادها

8.  اعلام آخرين وضعيت و نتايج بررسي پيشنهادها به پيشنهاددهندگان

9.  پيگيري پرداخت پاداش پيشنهاددهندگان، حق الزحمه همكاران اجرايي و گروههاي كارشناسي

10. خريد سامانه فرم ساز مربوط به نظام پيشنهادها و قرار دادن لينك فرم ساز مذكور در سايت دانشگاه حضرت معصومه(س)  به نشانيwww.hmu.ac.ir جهت سهولت در امر معرفي، دريافت، ثبت و ارائه رسيد به پيشنهاد دهندگان و ارائه گزارش به شورا و ...

11.معرفي پيشنهادهاي پذيرفته شده به نحو مقتضي از جمله ( نصب در تابلو اعلانات ، خبرنامه ، سايت دانشگاه و غيره )تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد