شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها

بر اساس ماده 6 آيين نامه نظام پيشنهاد هاي دانشگاه حضرت معصومه(س)  با موضوع بر اركان شوراي پذيرش و بررسي پيشنهاد ها:

تركيبي از نمايندگان مديريت و كاركنان مي باشند كه مسئوليت تعيين اهداف ، سياستها ، دستورالعمل ها ، هدايت و نظارت بر حسن اجراي نظام پيشنهادها و همچنين تصميم گيري در قبول يا رد پيشنهادها و پاداش آنها بر عهده دارند .

ب) تركيب شورا ي پذيرش و بررسي پيشنهادها :
 
1.   معاون اداري و مالي دانشگاه به عنوان رييس شورا كه از طريق ايفاي موارد ذيل مهمترين نقش را در اجراي نظام پيشنهادها در دانشگاه حضرت معصومه(س)  عهده دار ميباشد :

2.      دبير شورا  به انتخاب رئیس دانشگاه

3.      يك نفر از مديران معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي به انتخاب معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

4.      يك نفر از مديران معاونت پژوهشي و فناوري به انتخاب معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه

5.      يك نفر از مديران معاونت اداري و مالي به انتخاب معاون اداري و مالي دانشگاه

6.      يك نفر از مديران معاونت دانشجويي و فرهنگي به انتخاب معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

7.      يك نفر نماينده كاركنان

وظايف شورا ي پذيرش و بررسي پيشنهادها :

بر اساس ماده 8 آيين نامه نظام پيشنهاد هاي دانشگاه حضرت معصومه(س) ، وظايف شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها به شرح زير تعيين گرديد:
 
1.   سياستگذاري ، تعيين خط مشي، تصويب و اصلاح آيين نامه و دستورالعمل هاي لازم براي بهبود راهبردي نظام پيشنهادها
2.   سياستگذاري براي بستر سازي ، شكوفايي و رشد خلاقيت در كاركنان با استفاده از دوره هاي آموزشي
3.   تعيين خط مشي و پيگيري اجراي روش هاي تبليغاتي مناسب براي جلب همكاري در امر نظام پيشنهادها
4.   كارشناسي و يا ارجاع مجدد طرح هاي پيشنهادي به گروههاي كارشناسي در صورت ضرورت
5.   پيشنهاد به رياست دانشگاه جهت صدور دستور اجراي طرح هاي پذيرفته شده به واحدهاي ذيربط
6.   نظارت بر حسن اجراي پيشنهادهاي مصوب از طريق دبيرخانه نظام پيشنهادها
7.   تعيين پاداش پيشنهاد دهندگان ، حق الزحمه همكاران اجرايي و گروههاي كارشناسي
8.   رسيدگي به شكايات پيشنهاد دهندگانتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد