دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها

بر اساس ماده 6 آیین نامه نظام پیشنهاد های دانشگاه حضرت معصومه(س)  با موضوع بر اركان شورای پذیرش و بررسی پیشنهاد ها:

تركیبی از نمایندگان مدیریت و كاركنان می باشند كه مسئولیت تعیین اهداف ، سیاستها ، دستورالعمل ها ، هدایت و نظارت بر حسن اجرای نظام پیشنهادها و همچنین تصمیم گیری در قبول یا رد پیشنهادها و پاداش آنها بر عهده دارند .

ب) تركیب شورا ی پذیرش و بررسی پیشنهادها :
 
1.   معاون اداری و مالی دانشگاه به عنوان رییس شورا كه از طریق ایفای موارد ذیل مهمترین نقش را در اجرای نظام پیشنهادها در دانشگاه حضرت معصومه(س)  عهده دار میباشد :

2.      دبیر شورا  به انتخاب رئیس دانشگاه

3.      یك نفر از مدیران معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی به انتخاب معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه

4.      یك نفر از مدیران معاونت پژوهشی و فناوری به انتخاب معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

5.      یك نفر از مدیران معاونت اداری و مالی به انتخاب معاون اداری و مالی دانشگاه

6.      یك نفر از مدیران معاونت دانشجویی و فرهنگی به انتخاب معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

7.      یك نفر نماینده كاركنان

وظایف شورا ی پذیرش و بررسی پیشنهادها :

بر اساس ماده 8 آیین نامه نظام پیشنهاد های دانشگاه حضرت معصومه(س) ، وظایف شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها به شرح زیر تعیین گردید:
 
1.   سیاستگذاری ، تعیین خط مشی، تصویب و اصلاح آیین نامه و دستورالعمل های لازم برای بهبود راهبردی نظام پیشنهادها
2.   سیاستگذاری برای بستر سازی ، شكوفایی و رشد خلاقیت در كاركنان با استفاده از دوره های آموزشی
3.   تعیین خط مشی و پیگیری اجرای روش های تبلیغاتی مناسب برای جلب همكاری در امر نظام پیشنهادها
4.   كارشناسی و یا ارجاع مجدد طرح های پیشنهادی به گروههای كارشناسی در صورت ضرورت
5.   پیشنهاد به ریاست دانشگاه جهت صدور دستور اجرای طرح های پذیرفته شده به واحدهای ذیربط
6.   نظارت بر حسن اجرای پیشنهادهای مصوب از طریق دبیرخانه نظام پیشنهادها
7.   تعیین پاداش پیشنهاد دهندگان ، حق الزحمه همكاران اجرایی و گروههای كارشناسی
8.   رسیدگی به شكایات پیشنهاد دهندگان


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها