دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
گروه هاي كارشناسي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

بر اساس ماده 6 آیین نامه نظام پیشنهاد های دانشگاه حضرت معصومه(س)  با موضوع اركان شورای پذیرش و بررسی پیشنهاد ها، با توجه به نوع پیشنهاد از اشخاص (حقیقی و حقوقی ) زبده درون و برون دانشگاهی كه شغل و تخصص آنها مرتبط با پیشنهاد می باشد توسط شورا جهت بررسی پیشنهاد انتخاب می شوند .

تبصره 1 : گروه های كارشناسی به 2 دسته گروه كارشناسی تخصصی و گروه كارشناسی عمومی تقسیم می شوند.
تبصره 2 : نحوه تركیب این گروه ها را شورای پذیرش و بررسی نظاام پیشنهادها تعیین می نماید.

وظایف گروه های كارشناسی:

بر اساس ماده 10 آیین نامه نظام پیشنهاد های دانشگاه حضرت معصومه(س) ، وظایف گروه های كارشناسی به شرح زیر است:

1.      بررسی پیشنهادهای ارجاع شده از طرف دبیرخانه شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها مطابق فرم های مربوطه
2.      ارائه گزارش كارشناسی و اعلام نتیجه نهایی به دبیر خانه نظام پیشنهادها  به همراه مستندات لازم


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - گروه هاي كارشناسي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها