گروه هاي كارشناسي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

بر اساس ماده 6 آيين نامه نظام پيشنهاد هاي دانشگاه حضرت معصومه(س)  با موضوع اركان شوراي پذيرش و بررسي پيشنهاد ها، با توجه به نوع پيشنهاد از اشخاص (حقيقي و حقوقي ) زبده درون و برون دانشگاهي كه شغل و تخصص آنها مرتبط با پيشنهاد مي باشد توسط شورا جهت بررسي پيشنهاد انتخاب مي شوند .

تبصره 1 : گروه هاي كارشناسي به 2 دسته گروه كارشناسي تخصصي و گروه كارشناسي عمومي تقسيم مي شوند.
تبصره 2 : نحوه تركيب اين گروه ها را شوراي پذيرش و بررسي نظاام پيشنهادها تعيين مي نمايد.

وظايف گروه هاي كارشناسي:

بر اساس ماده 10 آيين نامه نظام پيشنهاد هاي دانشگاه حضرت معصومه(س) ، وظايف گروه هاي كارشناسي به شرح زير است:

1.      بررسي پيشنهادهاي ارجاع شده از طرف دبيرخانه شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها مطابق فرم هاي مربوطه
2.      ارائه گزارش كارشناسي و اعلام نتيجه نهايي به دبير خانه نظام پيشنهادها  به همراه مستندات لازمتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد