دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دکتر علی مراد حیدری عضو هیات علمی رسمی- استادیار پایه 7

دکتر علی مراد حیدری
عضو هیات علمی رسمی، دانشیار پایه 12
الف) سوابق تحصیلی:
1. کارشناسی حقوق دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی (31/06/1380)
2. کارسناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران- پردیس فارابی (31/06/1382)
3. دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران- پردیس فارابی (12/05/1387)

ب) سوابق آموزشی:
تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه حضرت معصومه(س)، مرکز آموزش قضات روحانیون، مركز تخصصی حقوق و قضای اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم، دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای اراک، قم، و ... از سال 1383 تاکنون.

ج) سوابق پژوهشی:
ج-1- کتاب:
1. «جرایم بدون بزه دیده»، تهران، نشر میزان، چاپ اول: 1387، چاپ دوم: 1391(مشترک با: دکتر محسن رهامی، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی و دکتر علی مراد حیدری)
2. «حقوق کیفری خویشاوندی»، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول 1393
3. «حقوق جزای عمومی؛ بررسی فقهی-حقوقی واکنش علیه جرم»، تهران، انتشارات سمت، 1394
4. «حقوق جزای اختصاصی؛ جرایم علیه اموال و مالکیت»، قم، انتشارات دانشگاه حضرت معصومه(س)، چاپ اول، 1395
ج-2- مقالات علمی- پژوهشی:
1. چالش های فراروی سیاست جنایی درقبال جرایم بدون بزه دیده، چاپ شده درمجله دانشکده حقوق وعلوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 70 ، زمستان 1384 (مشترک با: دکتر محسن رهامی و دکتر علی مراد حیدری)
2. شناخت جرایم بدون بزه دیده، چاپ شده درفصلنامه علمی- پژوهشی مدرس علوم انسانی، پیاپی37، سال1383 (مشترک با: دکتر محسن رهامی و دکتر علی مراد حیدری)
3. تأثیر خویشاوندی در جرم ربا، چاپ شده در فصلنامه حقوق، مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 7، پاییز 1389 (مشترک با: دکتر سید محمد حسینی و دکتر علی مراد حیدری)
4. تأثیر خویشاوندی در جرم زنا، چاپ شده در فصلنامه حقوق، مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390 (مشترک با: دکتر سید محمد حسینی و دکتر علی مراد حیدری)
5. حقوق مصاحبه شوندگان در رسانه های عمومی، چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های ارتباطی، سال 17، شماره 3 (پیاپی 63) پاییز 1389
6. امکان قصاص پدر توسط فرزند در آرای فقهی و قوانین جزایی، چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اسلامی(فقه و اصول) دانشگاه فردوسی، پاییز 1391 ، شماره 90
7. حق تصحیح رسانه ای در اسناد بین المللی و حقوق ایران، چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های ارتباطی، شماره 2 (پیاپی70)، تابستان 1391
8. نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تاثیر روابط خانوادگی، چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره 32، بهار 1391
9. مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اسلامی(فقه و اصول) دانشگاه فردوسی، شماره 97، تابستان 1393
10. نقد کیفر شناختی تشهیر رسانه ای، چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره 38، زمستان 1392
11. نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرایم علیه حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکی، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی مجلس و راهبرد، شماره 78، پاییز 1393
12. بررسی جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های حقوق کیفری دانشگاه گیلان، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان 1394
13. روش شناسی تشخیص حق از حکم در حوزه حقوق زن، چاپ شده در فصلنامه مطالعات راهردی زنان، سال هفدهم، تابستان 1394، شماره 68 (مشترک با: دکتر حسین جاور، دکتر علی مراد حیدری و محدثه اصولی یامچی)
14. چالش های سیاست کیفری ارفاقی قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک، چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق اسلامی، سال دوازدهم، شماره 45، تابستان 1394
15. بررسی فقهی بند 6 ماده 268 قانون مجازات اسلامی، چاپ شده در فصلنامه فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های فقهی، سال یازدهم، شماره 4، زمستان 1394 (مشترک با: دکتر حسین جاور، دکتر علی مراد حیدری و محدثه اصولی یامچی)
16. بررسی فقهی- حقوقی مباهته رسانه ای، چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق اسلامی، سال دوازدهم، شماره 47، زمستان 1394
17. بررسی فقهی- حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های فقهی، دوره 12، شماره 4، زمستان 1395 (مشترک با: دکتر حسین جاور- دکتر علی مراد حیدری)
18. امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت، فصلنامه علمی- پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، گواهی پذیرش شماره 1505/ 100/ 7 تاریخ: 13/06/1396 (مشترک با: علی جعفری- علی مراد حیدری)

ج-3- مقالات علمی- ترویجی:
1. چالش های جدید اصول حاکم برحقوق کیفری، چاپ شده درفصلنامه علمی- ترویجی اندیشه های حقوقی(علمی- پژوهشی در دانشگاه تهران)، سال اول، شماره پنجم،1382
2. تأملی برمسأله جرم زدایی از جرایم بدون بزه دیده بانگاهی به حقوق کیفری ایران،چاپ شده درفصلنامه علمی- ترویجی اندیشه های حقوقی(علمی- پژوهشی در دانشگاه تهران)، سال چهارم ، شماره دهم ، بهار و تابستان 1385
3. حمایت کیفری از رسانه های دیداری- شنیداری، فصلنامه علمی- ترویجی وسایل ارتباط جمعی(رسانه)، سال 21، شماره 2، شماره پیاپی 82، تابستان 1389

ج-4- مقالات علمی- تخصصی:
1. تأملی بر مسأله حمایت کیفری از نفقه اقارب، دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری، شماره 2، پاییز و زمستان 1393
2. شناخت جرایم رایانه ای از منظر اسناد بین المللی و قوانین داخلی، دوفصلنامه فقه و حقوق ارتباطات، سال اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1390
3. کلاهبرداری رایانه ای در تجارت الکترونیکی، دوفصلنامه فقه و حقوق ارتباطات، سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 1391
4. جعل رایانه ای در بستر تجارت الکترونیکی، دوفصلنامه فقه و حقوق ارتباطات، سال دوم، شماره 3، پاییز و زمستان 1391
5. جرم انگاری پول شویی، چاپ شده درفصلنامه تخصصی فقه وحقوق، سال اول، شماره اول، تابستان1383
6. تطهیرپول و شیوه های آن، چاپ شده درفصلنامه تحقیقی- پژوهشی ترجمان حسبه، سال چهارم، شماره12و13، پاییز و زمستان1383
7. حمایت کیفری از داده های شخصی در تجارت الکترونیکی، دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری، شماره 3، بهار و تابستان 1394

ج- 5- شرکت در همایش ها و سمینارها
1. ارائه مقاله «بررسی تقابل حق رسانه ها بر دسترسی آزادانه به اطلاعات با حریم خصوصی افراد»، در دومین همایش بین المللی دین و رسانه، آبان 1388، تهران و قم(مشترک با: علی جعفری- علی مراد حیدری)
2. ارائه مقاله «بررسی فقهی تجسس با تاکید بر فرمان هشت ماده ای امام خمینی» در دومین کنگره بین المللی بررسی اندیشه های سیاسی اجتماعی امام خمینی(مشترک با: مجید تلخابی- علی مراد حیدری)
3. ارائه مقاله «قانون حاکم بر داده های شخصی در فضای مجازی»، همایش ملی ضرورت تحول در حقوق بین الملل خصوصی ایران، اسفندماه 1393، دانشگاه تهران(مشترک با: علی جعفری- علی مراد حیدری)
4. ارائه مقاله «بررسی فقهی حقوقی مباهته رسانه ای» در سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی 1394
5. دبیر علمی کمیته حقوق کیفری همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام، 1392
6. ناقد کرسی ترویجی «نقد مسئولیت کیفری کودک در قانون مجازات اسلامی 92 و کنوانسیون حقوق کودک» اردیبهشت 95 دانشگاه تهران(پردیس فارابی)

د) سوابق اجرایی و مدیریتی:
1. مدیر گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه(س) از سال 1388 تا 1390؛
2. مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه حضرت معصومه(س) از سال 1390 تا 1392؛
3. مدیر گروه حقوق و فقه و حقوق اسلامی دانشگاه حضرت معصومه(س) از سال 1393 تا 1395
4. مدیر گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه(س) از سال 1395 تا کنون
5. همکاری پاره وقت با سازمان سنجش کشور در طراحی و تصحیح سوالات آزمون قضاوت، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات؛
6. همکاری با معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه (مرکزتحقیقات فقهی قوه قضائیه) در قالب آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی 1375 وتدوین پیش نویس قانون مجازات اسلامی1392؛
7. عضویت در شورای علمی گروه فقه و حقوق ارتباطات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) و مدیریت چندین پروژه تحقیقاتی در زمینه حقوق ارتباطات و رسانه؛
8. عضو پیوسته انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم؛


آدرس الکترونیکی: heydarilaw@ gmail.com


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - دکتر علی مراد حیدری عضو هیات علمی رسمی- استادیار پایه 7