دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
قوانین و مقررات

قانون بودجه سال 1397

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397

مجموعه بخشنامه دستمزد سال 1397

آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی

قانون تامین اجتماعی

قانون مدیریت خدمات کشوری

موافقتنامه و شرایط عمومی پیمانتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - قوانین و مقررات