دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
قوانین و مقررات

قانون بودجه سال 1397

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397

مجموعه بخشنامه دستمزد سال 1397

آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی

قانون تامین اجتماعی

قانون مدیریت خدمات کشوری

موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - قوانین و مقررات