دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
مفاهیم نظری و استانداردهای حسابداری دولتی

استاندارد شماره 1

استاندارد شماره 2

استاندارد شماره 3

استاندارد شماره 4

استاندارد شماره 5

استاندارد شماره 6

استاندارد شماره 7

استاندارد شماره 8

استاندارد شماره 9

مفاهیم نظری - اهداف

مفاهیم نظری - عناصر

مفاهیم نظری - واحد گزارشگر

مفاهیم نظری - ویژگی های کیفیتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - مفاهیم نظری و استانداردهای حسابداری دولتی