دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
مفاهیم نظری و استانداردهای حسابداری دولتی

استاندارد شماره 1

استاندارد شماره 2

استاندارد شماره 3

استاندارد شماره 4

استاندارد شماره 5

استاندارد شماره 6

استاندارد شماره 7

استاندارد شماره 8

استاندارد شماره 9

مفاهیم نظری - اهداف

مفاهیم نظری - عناصر

مفاهیم نظری - واحد گزارشگر

مفاهیم نظری - ویژگی های کیفی


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - مفاهیم نظری و استانداردهای حسابداری دولتی