دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
مصوبات هيات امنا

نشست 2

نشست 3

نشست 4

نشست 5

نشست 6

نشست 7

نشست 8

نشست 9

نشست 10

نشست فوق العاده

نشست 11

نشست فوق العاده

نشست 12

نشست 13

نشست 14

نشست 15

نشست 16

نشست 17

نشست 18

نشست 19

نشست 20


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - مصوبات هيات امنا