دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
معرفی معاونت آموزشی و پژوهشی

نام:  سیده فاطمه
نام خانوادگی: فقیهی
گروه آموزشی: حقوق
مرتبه علمی:  استادیار
آخرین مدرك تحصیلی: دكتری
آدرس الكترونیكی:s.f.faqihi@gmail.com

فهرست فعالیتهای پژوهشی
مقالات
•    اصول و مبانی تصمیم گیری در حوزه حقوق عمومی، فصلنامه حقوق عمومی، ش5، 1388
•    رویکرد اخلاقی در تحلیل حقوق اساسی: در پرتو انقلاب اسلامی"  فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش 31، 1391.
•    مبانی نظریه صلاحیت تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران» 1393مجله  رسالت حقوق کیفری دانشگاه حضرت معصومه(س)1393.
•    اصول تصمیم سازی درنظام سیاستگذاری وقانونگذاری باتاکیدبرنظام جمهوری اسلامی ایران. مجله انجمن انقلاب اسلامی، سال 1393.

طرح های پژوهشی
 بررسی تحلیلی حق مشاركت سیاسی زنان در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران-انتشارات دانشگاه حضرت معصومه(س)- سال 1395
برنامه جامع توسعه رشته های آموزشی دانشگاه حضرت معصومه(س)- سیده فاطمه فقیهی- نیره وسوی هاشمی
انتشارات دانشگاه حضرت معصومه(س) -1395

كتاب ها
اخلاق و حقوق اساسی،انتشارات مجد. 1394تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - معرفی معاونت آموزشی و پژوهشی