معرفی معاونت آموزشی و پژوهشی

نام:  سيده فاطمه
نام خانوادگي: فقيهي
گروه آموزشي: حقوق
مرتبه علمي:  استاديار
آخرين مدرك تحصيلي: دكتري
آدرس الكترونيكي:s.f.faqihi@gmail.com

فهرست فعاليتهاي پژوهشي
مقالات
•    اصول و مبانی تصمیم گیری در حوزه حقوق عمومی، فصلنامه حقوق عمومی، ش5، 1388
•    رویکرد اخلاقی در تحلیل حقوق اساسی: در پرتو انقلاب اسلامی"  فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش 31، 1391.
•    مبانی نظریه صلاحیت تقنين در نظام جمهوری اسلامی ایران» 1393مجله  رسالت حقوق کیفری دانشگاه حضرت معصومه(س)1393.
•    اصول تصمیم سازی درنظام سیاستگذاری وقانونگذاری باتاکیدبرنظام جمهوری اسلامی ایران. مجله انجمن انقلاب اسلامی، سال 1393.

طرح هاي پژوهشي
 بررسي تحليلي حق مشاركت سياسي زنان در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران-انتشارات دانشگاه حضرت معصومه(س)- سال 1395
برنامه جامع توسعه رشته هاي آموزشي دانشگاه حضرت معصومه(س)- سيده فاطمه فقيهي- نيره وسوي هاشمي
انتشارات دانشگاه حضرت معصومه(س) -1395

كتاب ها
اخلاق و حقوق اساسي،انتشارات مجد. 1394تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد