معرفی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام: حسين
نام خانوادگي:معيني
گروه آموزشي: مديريت
مرتبه علمي:  استاديار
آخرين مدرك تحصيلي: دكتري- دانشگاه اصفهان 1391

فهرست فعاليتهاي پژوهشي
مقالات
   

Foreign Market Analysis: Iran Pistachio as a Case Study. Middle-East Journal of Scientific Research 11 (8): 1087-1094, 2012
Relationship between service quality , customer satisfaction & customer loyalty in shiraz banking system. Journal of
International Marketing & Marketing Research , Feb 2008 , Vol. 33, Issue 1 .
Improvement of Knowledge Workers Preservation via Work Life Quality Programs,  FAUNA ROSSII I SOPREDEL NYKH STRAN.  Vol. 9, No. 7; November 2013.
Vendor Selection via Fuzzy Analytic Hierarchy Process: a Case Study•    تاثيروجه سازمان ورضايت مشتري بروفاداري مشتري،موردمطالعه : خدمات رستورانهادرشهراصفهان،مجله دانشور- شاهد (علمي -پژوهشي).
•    بررسي تعهددرروابط سازمان باسازمان ازديدگاه مديران خريد،موردمطالعه : شرکتهاي گازاستانهاي ايران،مجله مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران. علمي وپژوهشي
•    بررسي علل تاخيرپروژههاي ملي درايران،موردمطالعه : صنايع فولادايران،مجله نقش جهان دانشکده علوم انسانی،دانشگاه اصفهان.
•    بانک وجايگاه يابي دربازاررقابتي. مجله تدبيرشماره 189 بهمن 86 .
•    هوش هيجاني : کليدطلايي رهبري اثربخش. کنفرانس ملي مديريت تحول،اصفهان 1385 .
•    : ارائه مدلي براي اعتيادبه خريددرميان زنان بااستفاده ازنظريه مفهوم سازي بنيادي-فصلنامه علمي–پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين-سال ششم،شماره اول،شماره پياپي(20)طرح هاي پژوهشي
•    مطالعه و شناسایی استعداد های بالقوه اقتصاد روستاهای استان قم، مطالعه موردی: روستاهای شهر کهک (راهنمای طرح)
•    بررسي تأثير ايجادشركتهاي بازاريابي توسط بخش خصوصي درعملکرد صادراتي شرکتهاي صادر کننده استان قم (راهنمای طرح)
•    آسیب شناسی معادن گچ و آهک استان قم (همکار طرح)
•    شناسایی علل ظرفیت خالی شرکتهای تولیدی استان- سال 1393
•    آسیب شناسی معادن گچ وآهک استان قم- سال 1393وظايف مديريت آموزش و تحصيلات تكميلي
-  برنامه ريزي و بهره برداري مطلوب از امكانات و تسهيلات و تجهيزات و نيروي انساني آموزشي و پژوهشي در جهت ارتقاء سطح علمي دانشگاه.
-  هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي دانشگاه در رشته ها و گرايش هاي مختلف با همكاري روساي دانشكده ها.
- نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پيشنهادات دانشكده ها نسبت به متون دروس و محتواي دروس بر اساس برنامه ها و سر فصل هاي مصوب.
-  بررسي و ارزيابي متون درسي اساتيد به منظور اطمينان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصلهاي مصوب.
-  تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و واحد هاي درسي مورد نياز براي تدريس در هر رشته تحصيلي در محدوده مقررات.
-  اظهار نظر درباره ساعات تدريس و تحقيق و كار علمي اعضاي هيئت علمي.
-  پيش بيني نياز استخدام هيئت علمي و نيز اظهار نظر در مورد صلاحيت علمي نامزد هاي استخدامي.
-  بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها،اصلي يا اختياري بودن عناوين دروس و تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي جهت ارائه به مراجع ذيصلاح جهت تصويب.
-  بررسي درخواست دانشكده ها براي ايجاد رشته يا گروه جديد.
-  مكاتبه با مراجع ذيصلاح، جهت اخذ مجوز ايجاد گروه جديد يا ايجاد و اجراي رشته جديد.
-  همكاري با واحدهاي ذيربط جهت برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي پرسنل شاغل در بخشهاي آموزشي دانشكده ها.
-  انجام امور مربوط به بازنگري دروس.
-  استعلام از سازمان سنجش آموزش كشور در مورد ظرفيت پذيرش دانشجو از آزمون سراسري در مقاطع مختلف تحصيلي.
-  ارسال فرهاي اعلام ظرفيت به دانشكده ها و بررسي ظرفيتهاي اعلام شده از سوي دانشكده ها و تطابق با آيين نامه هاي موجود.
-  پيگيري امور مربوط به ظرفيت نهايي پذيرش دانشجو در هر سال تحصيلي.
-  همكاري در تدوين آيين نامه هاي اجرايي مربوط به حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه.
-  تهيه،تدوين و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه به مراجع ذيربط.
-  دبيري شوراي آموزشي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات اين شوراها.
- برنامه ريزي، تهيه و تنظيم و نگهداري برنامه هاي مصوب آموزشي دانشجويان در كليه دوره هاي مقاطع مختلف تحصيلي و مقررات مربوط به صورت كاتالوگ هاي معرفي دوره هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي.
-  تهيه و ابلاغ تقويم آموزشي دانشگاه و نظارت بر تنظيم برنامه هاي هفتگي و امتحاني دروس دوره هاي مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه.
-  نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها ،بخشنامه ها و مصوبات آموزشي در واحدهاي ذيربط و همچنين نظارت بر اداره خدمات آموزشي در واحد هاي تابعه.
-  رسيدگي به مشكلات دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي و برآورد نارسائي هاي آيين نامه ها و مصوبات و پيشنهاد راه حل به معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه.
-   همكاري بامسئولين دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاري امتحانات ورودي دانشگاه ها و....
-   برنامه ريزي و نظارت بر اجراي آيين نامه ها در خصوص انتقالي و مهماني دانشجويان.
-   استفاده از آمارو اطلاعات جهت نظارت و ارزيابي دانشجويان جديد الورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصيلي.
-   نظر خواهي از دانشكده ها در خصوص تغييرات برنامه هاي آموزشي.
-   انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجويان در كليه مقاطع مختلف تحصيلي بر اساس سياستهاي متخذه.
-   دريافت ليست پذيرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش كشور.
-   اعمال دستورالعمل هاي صادره در خصوص ثبت نام پذيرفته شدگان در هر ترم.
-   همكاري با دانشكده ها در برنامه ريزي و تهيه برنامه هاي هفتگي و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كد دروس.
-   انجام امور مربوط به نظام وظيفه پذيرفته شدگان.
-  پاسخگويي به دانشجوان در زمينه امور آموزشي.
-  انجام امور مربوط به صدور گواهي،معرفي نامه و ساير مكاتبات.
-  تهيه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجويان و تنظيم قرارداد دانشجويان بورسيه.
-  ارائه گزارشات لازم از وضعيت دانشجويان بورسيه به موسسه بورس دهنده.
-  ابلاغ برنامه هاي امتخاني بر طبق تصميمات متخده به گرو هاي آموزشي و نظارت بر امر امتحانات پايان ترم.
-  دريافت ليست نمرات و حضور و غياب و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كارنامه تحصيلي دانشجويان.
-  انجام امور مربوط به تطبيق واحدها و راهنمايي دانشجويان در زمينه انتخاب دروس.
-  انجام امور مربوط به آزمون تحصيلات تكميلي با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور.
-  كنترل وضعيت آموزشي كليه دانش آموختگان از جهت رعايت تقسيم بندي دروس تعيين شده،كنترل نمرات مكتسبه و اعمال آيين نامه هاي مربوط.
-  صدور گواهي موقت دانش آموختگان.
-  تهيه آمار دانش آموختگان در پايان هر ترم و ارائه آن به مسئولين ذيربط.
-  ارسال تاييديه فارغ التحصيلي به دانشگاه ها و مراكز دولتي.
-  حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانش آموختگان.
-  انجام مطالعات و پژوهشهاي مورد نظر شوراي هدايت استعدادهاي درخشان.
-  تهيه برنامه كار،تنظيم دستور جلسات و صورتجلسات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان.
-  ابلاغ مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و پيگيري امور مربوط به آن.
-  برقراري سيستم نظارت و كنترل بر اجراي مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و ارزيابي نتايج حاصله از اجراي آنها و ارائه گزارشهاي مربوط.
-  بررسي و مطالعه درباره روشهاي شناسايي استعدادهاي درخشان.
-  بررسي و تدوين برنامه هاي آموزشي و پژوهشي براي شكوفا سازي استعدادهاي. درخشان و هدايت استعدادهاي درخشان به سوي اولويت هاي كشوردر حوزه علوم و فناوري.
-  بررسي و ارائه راهكارهاي لازم براي اشتغال مناسب استعدادهاي درخشان.
-  بررسي عوامل خروج استعدادهاي درخشان از كشور و ارائه راهكارهاي جذب استعدادهاي ايراني خارج از كشور.
-  ارائه خدمات مشاوره اي و اطلاع رساني به دانشجويان استعداهاي درخشان.
-  انتشار آثار علمي در زمينه استعدادهاي درخشان.
-  تهيه بانك هاي اطلاعاتي در زمينه استعدادهاي درخشان.
-  حمايت مادي و معنوي از استعدادهاي درخشان و دانشجويان ممتاز.
-  توزيع اعتبارات مربوط به استعدادهاي درخشان به موسسات پژوهشي و انجمن هاي علمي مجري برنامه هاي شكوفا سازي استعدادهاي درخشان.
-  ارائه گزارش عملكرد سالانه به شوراي هدايت استعدادهاي درخشان.
-  بررسي مشكلات دانشجويان استعدادهاي درخشان و انجام اقدامات لازم در خصوص رفع مشكلات آنها باهماهنگي مسئولين ذيربط دستگاه.
-  برنامه ريزي در جهت شكوفايي استعدادهاي دانشجويان خارج از قلمرو رسمي دانشگاه.
-  طراحي و تدوين دروس مجازي.
-  برنامه ريزي و تدوين آيين نامه هاي دروس مجازي.
-  آشنا نمودن مسئولين و اعضاي هيئت علمي با آموزش مجازي.
-  تامين نيازهاي آموزشي مراكز صنعتي و بازرگاني.
-  انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

نام: حسين
نام خانوادگي:معيني
گروه آموزشي: مديريت
مرتبه علمي:  استاديار
آخرين مدرك تحصيلي: دكتري- دانشگاه اصفهان 1391
آدرس الكترونيكي:moeini61@yahoo.com

فهرست فعاليتهاي پژوهشي
مقالات
   

Foreign Market Analysis: Iran Pistachio as a Case Study. Middle-East Journal of Scientific Research 11 (8): 1087-1094, 2012
Relationship between service quality , customer satisfaction & customer loyalty in shiraz banking system. Journal of
International Marketing & Marketing Research , Feb 2008 , Vol. 33, Issue 1 .
Improvement of Knowledge Workers Preservation via Work Life Quality Programs,  FAUNA ROSSII I SOPREDEL NYKH STRAN.  Vol. 9, No. 7; November 2013.
Vendor Selection via Fuzzy Analytic Hierarchy Process: a Case Study•    تاثيروجه سازمان ورضايت مشتري بروفاداري مشتري،موردمطالعه : خدمات رستورانهادرشهراصفهان،مجله دانشور- شاهد (علمي -پژوهشي).
•    بررسي تعهددرروابط سازمان باسازمان ازديدگاه مديران خريد،موردمطالعه : شرکتهاي گازاستانهاي ايران،مجله مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران. علمي وپژوهشي
•    بررسي علل تاخيرپروژههاي ملي درايران،موردمطالعه : صنايع فولادايران،مجله نقش جهان دانشکده علوم انسانی،دانشگاه اصفهان.
•    بانک وجايگاه يابي دربازاررقابتي. مجله تدبيرشماره 189 بهمن 86 .
•    هوش هيجاني : کليدطلايي رهبري اثربخش. کنفرانس ملي مديريت تحول،اصفهان 1385 .
•    : ارائه مدلي براي اعتيادبه خريددرميان زنان بااستفاده ازنظريه مفهوم سازي بنيادي-فصلنامه علمي–پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين-سال ششم،شماره اول،شماره پياپي(20)طرح هاي پژوهشي
•    مطالعه و شناسایی استعداد های بالقوه اقتصاد روستاهای استان قم، مطالعه موردی: روستاهای شهر کهک (راهنمای طرح)
•    بررسي تأثير ايجادشركتهاي بازاريابي توسط بخش خصوصي درعملکرد صادراتي شرکتهاي صادر کننده استان قم (راهنمای طرح)
•    آسیب شناسی معادن گچ و آهک استان قم (همکار طرح)
•    شناسایی علل ظرفیت خالی شرکتهای تولیدی استان- سال 1393
•    آسیب شناسی معادن گچ وآهک استان قم- سال 1393وظايف مديريت آموزش و تحصيلات تكميلي
-  برنامه ريزي و بهره برداري مطلوب از امكانات و تسهيلات و تجهيزات و نيروي انساني آموزشي و پژوهشي در جهت ارتقاء سطح علمي دانشگاه.
-  هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي دانشگاه در رشته ها و گرايش هاي مختلف با همكاري روساي دانشكده ها.
- نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پيشنهادات دانشكده ها نسبت به متون دروس و محتواي دروس بر اساس برنامه ها و سر فصل هاي مصوب.
-  بررسي و ارزيابي متون درسي اساتيد به منظور اطمينان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصلهاي مصوب.
-  تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و واحد هاي درسي مورد نياز براي تدريس در هر رشته تحصيلي در محدوده مقررات.
-  اظهار نظر درباره ساعات تدريس و تحقيق و كار علمي اعضاي هيئت علمي.
-  پيش بيني نياز استخدام هيئت علمي و نيز اظهار نظر در مورد صلاحيت علمي نامزد هاي استخدامي.
-  بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها،اصلي يا اختياري بودن عناوين دروس و تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي جهت ارائه به مراجع ذيصلاح جهت تصويب.
-  بررسي درخواست دانشكده ها براي ايجاد رشته يا گروه جديد.
-  مكاتبه با مراجع ذيصلاح، جهت اخذ مجوز ايجاد گروه جديد يا ايجاد و اجراي رشته جديد.
-  همكاري با واحدهاي ذيربط جهت برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي پرسنل شاغل در بخشهاي آموزشي دانشكده ها.
-  انجام امور مربوط به بازنگري دروس.
-  استعلام از سازمان سنجش آموزش كشور در مورد ظرفيت پذيرش دانشجو از آزمون سراسري در مقاطع مختلف تحصيلي.
-  ارسال فرهاي اعلام ظرفيت به دانشكده ها و بررسي ظرفيتهاي اعلام شده از سوي دانشكده ها و تطابق با آيين نامه هاي موجود.
-  پيگيري امور مربوط به ظرفيت نهايي پذيرش دانشجو در هر سال تحصيلي.
-  همكاري در تدوين آيين نامه هاي اجرايي مربوط به حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه.
-  تهيه،تدوين و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه به مراجع ذيربط.
-  دبيري شوراي آموزشي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات اين شوراها.
- برنامه ريزي، تهيه و تنظيم و نگهداري برنامه هاي مصوب آموزشي دانشجويان در كليه دوره هاي مقاطع مختلف تحصيلي و مقررات مربوط به صورت كاتالوگ هاي معرفي دوره هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي.
-  تهيه و ابلاغ تقويم آموزشي دانشگاه و نظارت بر تنظيم برنامه هاي هفتگي و امتحاني دروس دوره هاي مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه.
-  نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها ،بخشنامه ها و مصوبات آموزشي در واحدهاي ذيربط و همچنين نظارت بر اداره خدمات آموزشي در واحد هاي تابعه.
-  رسيدگي به مشكلات دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي و برآورد نارسائي هاي آيين نامه ها و مصوبات و پيشنهاد راه حل به معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه.
-   همكاري بامسئولين دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاري امتحانات ورودي دانشگاه ها و
-   برنامه ريزي و نظارت بر اجراي آيين نامه ها در خصوص انتقالي و مهماني دانشجويان.
-   استفاده از آمارو اطلاعات جهت نظارت و ارزيابي دانشجويان جديد الورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصيلي.
-   نظر خواهي از دانشكده ها در خصوص تغييرات برنامه هاي آموزشي.
-   انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجويان در كليه مقاطع مختلف تحصيلي بر اساس سياستهاي متخذه.
-   دريافت ليست پذيرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش كشور.
-   اعمال دستورالعمل هاي صادره در خصوص ثبت نام پذيرفته شدگان در هر ترم.
-   همكاري با دانشكده ها در برنامه ريزي و تهيه برنامه هاي هفتگي و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كد دروس.
-   انجام امور مربوط به نظام وظيفه پذيرفته شدگان.
-  پاسخگويي به دانشجوان در زمينه امور آموزشي.
-  انجام امور مربوط به صدور گواهي،معرفي نامه و ساير مكاتبات.
-  تهيه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجويان و تنظيم قرارداد دانشجويان بورسيه.
-  ارائه گزارشات لازم از وضعيت دانشجويان بورسيه به موسسه بورس دهنده.
-  ابلاغ برنامه هاي امتخاني بر طبق تصميمات متخده به گرو هاي آموزشي و نظارت بر امر امتحانات پايان ترم.
-  دريافت ليست نمرات و حضور و غياب و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كارنامه تحصيلي دانشجويان.
-  انجام امور مربوط به تطبيق واحدها و راهنمايي دانشجويان در زمينه انتخاب دروس.
-  انجام امور مربوط به آزمون تحصيلات تكميلي با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور.
-  كنترل وضعيت آموزشي كليه دانش آموختگان از جهت رعايت تقسيم بندي دروس تعيين شده،كنترل نمرات مكتسبه و اعمال آيين نامه هاي مربوط.
-  صدور گواهي موقت دانش آموختگان.
-  تهيه آمار دانش آموختگان در پايان هر ترم و ارائه آن به مسئولين ذيربط.
-  ارسال تاييديه فارغ التحصيلي به دانشگاه ها و مراكز دولتي.
-  حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانش آموختگان.
-  انجام مطالعات و پژوهشهاي مورد نظر شوراي هدايت استعدادهاي درخشان.
-  تهيه برنامه كار،تنظيم دستور جلسات و صورتجلسات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان.
-  ابلاغ مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و پيگيري امور مربوط به آن.
-  برقراري سيستم نظارت و كنترل بر اجراي مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و ارزيابي نتايج حاصله از اجراي آنها و ارائه گزارشهاي مربوط.
-  بررسي و مطالعه درباره روشهاي شناسايي استعدادهاي درخشان.
-  بررسي و تدوين برنامه هاي آموزشي و پژوهشي براي شكوفا سازي استعدادهاي. درخشان و هدايت استعدادهاي درخشان به سوي اولويت هاي كشوردر حوزه علوم و فناوري.
-  بررسي و ارائه راهكارهاي لازم براي اشتغال مناسب استعدادهاي درخشان.
-  بررسي عوامل خروج استعدادهاي درخشان از كشور و ارائه راهكارهاي جذب استعدادهاي ايراني خارج از كشور.
-  ارائه خدمات مشاوره اي و اطلاع رساني به دانشجويان استعداهاي درخشان.
-  انتشار آثار علمي در زمينه استعدادهاي درخشان.
-  تهيه بانك هاي اطلاعاتي در زمينه استعدادهاي درخشان.
-  حمايت مادي و معنوي از استعدادهاي درخشان و دانشجويان ممتاز.
-  توزيع اعتبارات مربوط به استعدادهاي درخشان به موسسات پژوهشي و انجمن هاي علمي مجري برنامه هاي شكوفا سازي استعدادهاي درخشان.
-  ارائه گزارش عملكرد سالانه به شوراي هدايت استعدادهاي درخشان.
-  بررسي مشكلات دانشجويان استعدادهاي درخشان و انجام اقدامات لازم در خصوص رفع مشكلات آنها باهماهنگي مسئولين ذيربط دستگاه.
-  برنامه ريزي در جهت شكوفايي استعدادهاي دانشجويان خارج از قلمرو رسمي دانشگاه.
-  طراحي و تدوين دروس مجازي.
-  برنامه ريزي و تدوين آيين نامه هاي دروس مجازي.
-  آشنا نمودن مسئولين و اعضاي هيئت علمي با آموزش مجازي.
-  تامين نيازهاي آموزشي مراكز صنعتي و بازرگاني.
-  انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد