دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
معرفی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی : دکتر حسین معینی

رتبه علمی : استادیار

سمت/سازمان : مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

پست الکترونیکی : hmoeini@hmu.ac.ir

رزومه دکتر حسین معینی

نام: حسین
نام خانوادگی:معینی
گروه آموزشی: مدیریت
مرتبه علمی:  استادیار
آخرین مدرك تحصیلی: دكتری- دانشگاه اصفهان 1391
آدرس الكترونیكی:moeini61@yahoo.com

فهرست فعالیتهای پژوهشی
مقالات
   

Foreign Market Analysis: Iran Pistachio as a Case Study. Middle-East Journal of Scientific Research 11 (8): 1087-1094, 2012
Relationship between service quality , customer satisfaction & customer loyalty in shiraz banking system. Journal of
International Marketing & Marketing Research , Feb 2008 , Vol. 33, Issue 1 .
Improvement of Knowledge Workers Preservation via Work Life Quality Programs,  FAUNA ROSSII I SOPREDEL NYKH STRAN.  Vol. 9, No. 7; November 2013.
Vendor Selection via Fuzzy Analytic Hierarchy Process: a Case Study•    تاثیروجه سازمان ورضایت مشتری بروفاداری مشتری،موردمطالعه : خدمات رستورانهادرشهراصفهان،مجله دانشور- شاهد (علمی -پژوهشی).
•    بررسی تعهددرروابط سازمان باسازمان ازدیدگاه مدیران خرید،موردمطالعه : شرکتهای گازاستانهای ایران،مجله مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران. علمی وپژوهشی
•    بررسی علل تاخیرپروژههای ملی درایران،موردمطالعه : صنایع فولادایران،مجله نقش جهان دانشکده علوم انسانی،دانشگاه اصفهان.
•    بانک وجایگاه یابی دربازاررقابتی. مجله تدبیرشماره 189 بهمن 86 .
•    هوش هیجانی : کلیدطلایی رهبری اثربخش. کنفرانس ملی مدیریت تحول،اصفهان 1385 .
•    : ارائه مدلی برای اعتیادبه خریددرمیان زنان بااستفاده ازنظریه مفهوم سازی بنیادی-فصلنامه علمی–پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین-سال ششم،شماره اول،شماره پیاپی(20)طرح های پژوهشی
•    مطالعه و شناسایی استعداد های بالقوه اقتصاد روستاهای استان قم، مطالعه موردی: روستاهای شهر کهک (راهنمای طرح)
•    بررسی تأثیر ایجادشركتهای بازاریابی توسط بخش خصوصی درعملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده استان قم (راهنمای طرح)
•    آسیب شناسی معادن گچ و آهک استان قم (همکار طرح)
•    شناسایی علل ظرفیت خالی شرکتهای تولیدی استان- سال 1393
•    آسیب شناسی معادن گچ وآهک استان قم- سال 1393وظایف مدیریت آموزش و تحصیلات تكمیلی
-  برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امكانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه.
-  هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها و گرایش های مختلف با همكاری روسای دانشكده ها.
- نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشكده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سر فصل های مصوب.
-  بررسی و ارزیابی متون درسی اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصلهای مصوب.
-  تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحد های درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.
-  اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق و كار علمی اعضای هیئت علمی.
-  پیش بینی نیاز استخدام هیئت علمی و نیز اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزد های استخدامی.
-  بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها،اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.
-  بررسی درخواست دانشكده ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید.
-  مكاتبه با مراجع ذیصلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید.
-  همكاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری كارگاه های آموزشی برای پرسنل شاغل در بخشهای آموزشی دانشكده ها.
-  انجام امور مربوط به بازنگری دروس.
-  استعلام از سازمان سنجش آموزش كشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.
-  ارسال فرهای اعلام ظرفیت به دانشكده ها و بررسی ظرفیتهای اعلام شده از سوی دانشكده ها و تطابق با آیین نامه های موجود.
-  پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.
-  همكاری در تدوین آیین نامه های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
-  تهیه،تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه به مراجع ذیربط.
-  دبیری شورای آموزشی و شورای تحصیلات تكمیلی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شوراها.
- برنامه ریزی، تهیه و تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان در كلیه دوره های مقاطع مختلف تحصیلی و مقررات مربوط به صورت كاتالوگ های معرفی دوره های كلیه مقاطع مختلف تحصیلی.
-  تهیه و ابلاغ تقویم آموزشی دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.
-  نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها ،بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و همچنین نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحد های تابعه.
-  رسیدگی به مشكلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
-   همكاری بامسئولین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه ها و
-   برنامه ریزی و نظارت بر اجرای آیین نامه ها در خصوص انتقالی و مهمانی دانشجویان.
-   استفاده از آمارو اطلاعات جهت نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصیلی.
-   نظر خواهی از دانشكده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی.
-   انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در كلیه مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سیاستهای متخذه.
-   دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش كشور.
-   اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.
-   همكاری با دانشكده ها در برنامه ریزی و تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه كد دروس.
-   انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان.
-  پاسخگویی به دانشجوان در زمینه امور آموزشی.
-  انجام امور مربوط به صدور گواهی،معرفی نامه و سایر مكاتبات.
-  تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان و تنظیم قرارداد دانشجویان بورسیه.
-  ارائه گزارشات لازم از وضعیت دانشجویان بورسیه به موسسه بورس دهنده.
-  ابلاغ برنامه های امتخانی بر طبق تصمیمات متخده به گرو های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم.
-  دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه كارنامه تحصیلی دانشجویان.
-  انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.
-  انجام امور مربوط به آزمون تحصیلات تكمیلی با همكاری سازمان سنجش آموزش كشور.
-  كنترل وضعیت آموزشی كلیه دانش آموختگان از جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده،كنترل نمرات مكتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.
-  صدور گواهی موقت دانش آموختگان.
-  تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذیربط.
-  ارسال تاییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاه ها و مراكز دولتی.
-  حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.
-  انجام مطالعات و پژوهشهای مورد نظر شورای هدایت استعدادهای درخشان.
-  تهیه برنامه كار،تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان.
-  ابلاغ مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و پیگیری امور مربوط به آن.
-  برقراری سیستم نظارت و كنترل بر اجرای مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای آنها و ارائه گزارشهای مربوط.
-  بررسی و مطالعه درباره روشهای شناسایی استعدادهای درخشان.
-  بررسی و تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی برای شكوفا سازی استعدادهای. درخشان و هدایت استعدادهای درخشان به سوی اولویت های كشوردر حوزه علوم و فناوری.
-  بررسی و ارائه راهكارهای لازم برای اشتغال مناسب استعدادهای درخشان.
-  بررسی عوامل خروج استعدادهای درخشان از كشور و ارائه راهكارهای جذب استعدادهای ایرانی خارج از كشور.
-  ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به دانشجویان استعداهای درخشان.
-  انتشار آثار علمی در زمینه استعدادهای درخشان.
-  تهیه بانك های اطلاعاتی در زمینه استعدادهای درخشان.
-  حمایت مادی و معنوی از استعدادهای درخشان و دانشجویان ممتاز.
-  توزیع اعتبارات مربوط به استعدادهای درخشان به موسسات پژوهشی و انجمن های علمی مجری برنامه های شكوفا سازی استعدادهای درخشان.
-  ارائه گزارش عملكرد سالانه به شورای هدایت استعدادهای درخشان.
-  بررسی مشكلات دانشجویان استعدادهای درخشان و انجام اقدامات لازم در خصوص رفع مشكلات آنها باهماهنگی مسئولین ذیربط دستگاه.
-  برنامه ریزی در جهت شكوفایی استعدادهای دانشجویان خارج از قلمرو رسمی دانشگاه.
-  طراحی و تدوین دروس مجازی.
-  برنامه ریزی و تدوین آیین نامه های دروس مجازی.
-  آشنا نمودن مسئولین و اعضای هیئت علمی با آموزش مجازی.
-  تامین نیازهای آموزشی مراكز صنعتی و بازرگانی.
-  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - معرفی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی