دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
معرفی مدیر گروه مدیریت بازرگانی

نام: مونا
نام خانوادگی:جامی پور
گروه آموزشی: مدیریت
مرتبه علمی:  استادیار
آخرین مدرك تحصیلی: دكتری
فهرست فعالیتهای پژوهشی
مقالات

•    Asosheh, A., Nalchigar, S., Jamporazmey, M. 2010. “Information Technology Project Evaluation: An Integrated Data Envelopment Analysis and Balanced Scorecard Approach”, Expert systems with applications37,pp:5931-5938.
•    Jamporazmey, M., Zehtabi, M., Nejati, M. 2011. Productivity Paradox Challenge: Impact of Information Technology (IT)-Business Alignment on Business Performance in Iranian IT-Based Firms”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences 5, pp.1687-1695.   
•    Mohammadi, Sh., Sherkat, H., Jamporazmey, M., 2012, “A taxonomy framework based on ITU-TX-805 security architecture for quantitative determination of computer network vulnerabilities”, Security and Communication Networks, DOI:10.1002/sec.623.
•    Jamporazmey, M., Mehrafrouz, M., 2012, “Designing an evaluation framework for knowledge management systems by using balanced scorecard”, Int. J. Business Information Systems, Vol. 11, No. 1,110-125.
•    Jamporazmey, M., Mohammadi, Sh., Nejati, M. (2013), “TAM-based acceptance modeling in knowledge management”, In M. Nejati (Ed.), Frontiers of Business, Management and Economics: An Interdisciplinary Collection of Managerial Research Findings and Breakthroughs (pp. Page Numbers). Boca Raton, USA: Universal-Publishers.
•    Mehregan, M.R., Jamporazmey, M., Hosseinzadeh, M.,Mehrafrouz, M. 2011. Application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Ranking Modern Educational Systems’ Success Criteria . International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning 1, pp.299-304.
•    Momeni, M., Jamporazmey, M., Mehrafrouz, M., Bahadorid, F., 2013, “Comprehensive framework for evaluating e-learning systems: using BSC framework”, International Jl. on E-Learning, 12 (1), 317-334.
•    Manian, M., Jamporazmey, M., Sherkat, M., 2013, “Positivism in information systems: investigating paradox between theory and practice in IS researches”, Int. J. Business Information Systems.
•    Jamporazmey, M., Hosseinzadeh, M., “introducing an approach for appraising e-learning system performance: combination of FAHP and critical success factors”, icelet2012, February 14-15, Tehran, IEEE.
•    Mosakhani, M., Jamporazmey, M., “ Introduce Critical Success Factors(CSFs) of elearning for evaluating elearning implementation success”, The 2010 International Conference on Educational and Information Technology(ICEIT 2010), September 17-19, China, IEEE.
•    Beiryaei, H., Jamporazmey, M., “Propose a framework for knowledge management strategic planning  (KMSSP),The 2010 International Conference on Electronics and Information Engineering (ICEIE 2010), August 1-3, Japan, IEEE.
•    Mehregan, M., Jamporazmey, M., Hosseinzadeh, M and Mehrafrouz, M., “Proposing an approach for evaluating e-learning by integrating critical success factor and fuzzy AHP”, 2011 International Conference on Innovation, Management and Service, Singapore.
•    Mehregan, M., Jamporazmey, M., Hosseinzadeh, M., Kazemi, A. 2012.“An integrated approach of critical success factors (CSFs) and grey relational analysis for ranking KM systems, International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences 41 ( 2012 ) 402 – 409.
•    Jamporazmey, M.,Hosseinzadeh, M., Bagherzadeh, M., Mehrafrouz, M., “Introducing a new approach for evaluating elearning systems: integrating balanced scorecard (BSC) and fuzzy AHP”, Expert system with applications
•    “Introducing a new approach for evaluating elearning systems: integrating balanced scorecard (BSC) and fuzzy AHP
•    a theoretical and methodological examination  of knowledge management maturity models.asystematic  .mona jamipour,amir manian,hamidreza yazdani.Ijbis.Vol.23,No3,2016•    بررسی رابطه بین همراستایی فناوری اطلاعات و کسب وکار با عملکرد سازمانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد)، مجله مدیریت فناوری اطلاعات، انتشارات دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، شماره 3،پاییز و زمستان 1388.
•    چالش مدیریت منابع انسانی در سازمان های مجازی -  بررسی رابطه بین درجه مجازیت سازمان و تعهد سازمانی، مجله  مدیریت فناوری اطلاعات، انتشارات دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تابستان 89.
•    بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن(برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد)، مجله دانش مدیریت، شاخه بازرگانی ( دارای درجه علمی-پژوهشی مورد تایید وزارت علوم).
•    چالش همراستایی کسب و کار و فناوری اطلاعات: پیاده سازی معماری سازمانی راهکاری برای همراستایی استراتژیک، مجله مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه اصفهان، دارای درجه علمی-پژوهشی موردتایید وزارت علوم)، 1389.
•    ارائه رویکردی جامع برای ارزیابی سیستم های مدیریت دانش: با استفاده از تحلیل رابطه ای خاکستری، مجله علمی-پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، انتشارات دانشگاه اصفهان، زمستان 90.
•    طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار: با استفاده از روش فراترکیب، مجله  مدیریت فناوری اطلاعات، انتشارات دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

•    چالش تحقق حکمرانی الکترونیکی خوب: شناسایی عوامل موثربرپذیرش حکمرانی الکترونیک ازسوی شهروندان با تاکید بر مدل ایران، مجله علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، انتشارات دانشکده مدیریت.
•    ارائه یك روش محاسباتی به منظورکمی¬سازی میزان آسیب¬پذیری شبکه¬های کامپیوتری، مجله علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات،انتشارات دانشکده مدیریت.
•    ارائه نقشه راه همراستاسازی استراتژیك مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران( مطالعه موردی: شركت برق منطقه ای تهران-مدیریت فناوری اطلاعات-1395دوره 8، شماره 2
•    چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی با رویكردی آمیخته- نشریه مدیریت فناوری اطلاعات-1394دوره 7، شماره 2

كتاب ها
•    "برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات: رویکردی به سیستم های اطلاعاتی"، دکتر شهریار محمدی، مونا جام پرازمی و همکاران، انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. 1390.
•    تحلیلی بروضعیت توسعه دولت الکترونیک درجهان وایران ازمنظرشاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحده-    دکتر شهریار محمدی، مونا جامی و همكاران –مرکزنشرآثارعلمی دانشگاه تربیت مدرس-93/03/06نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - معرفی مدیر گروه مدیریت بازرگانی