آیین نامه ها

بخشنامه تفویض اختیار بعضی وظایف هیأت امنا به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه

دستورالعمل نحوه برگزاري جلسات کميسيون دائمي و هيات امنا

قانون هیات امناتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد