وظایف مدیریت مالی

انجام امور مالي و نظارت بر حسن اجراي آن با رعايت قوانين و مقررات بر عهده مديريت امور مالي دانشگاه مي‌باشد.
 مهمترین وظایف و اختیارات
• انجام امور مالي دانشگاه براساس آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي
• وصول عوايد اختصاصي دانشگاه
• تنظيم حساب‌هاي دريافتي و پرداختي دانشگاه
• تهيه اطلاعات مالي در مورد دريافت‌ها و پرداخت‌ها
• نظارت بر مصرف اعتبارات از طريق رسيدگي پيش و پس از هزينه و كنترل فعاليت عاملين مالي واحدها
• نگهداري کلیه دفاتر اعتبارات
• اعمال نظارت بر حفظ و نگهداري اموال و چگونگي استفاده از آن‌ها و فعاليت امناي اموال
• تنظيم برنامه كار و هماهنگي بين بخش های حسابداری و..تابعه و نظارت بر عملكرد آن‌ها
• همكاري با هيأت حسابرسان در مواقع ضروري
• پاسخگویی به حسابرسان،بازرسان و...در حوزه مالیتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد