دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
وظایف مدیریت مالی

انجام امور مالی و نظارت بر حسن اجرای آن با رعایت قوانین و مقررات بر عهده مدیریت امور مالی دانشگاه می‌باشد.
 مهمترین وظایف و اختیارات
• انجام امور مالی دانشگاه براساس آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
• وصول عواید اختصاصی دانشگاه
• تنظیم حساب‌های دریافتی و پرداختی دانشگاه
• تهیه اطلاعات مالی در مورد دریافت‌ها و پرداخت‌ها
• نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی پیش و پس از هزینه و كنترل فعالیت عاملین مالی واحدها
• نگهداری کلیه دفاتر اعتبارات
• اعمال نظارت بر حفظ و نگهداری اموال و چگونگی استفاده از آن‌ها و فعالیت امنای اموال
• تنظیم برنامه كار و هماهنگی بین بخش های حسابداری و..تابعه و نظارت بر عملكرد آن‌ها
• همكاری با هیأت حسابرسان در مواقع ضروری
• پاسخگویی به حسابرسان،بازرسان و...در حوزه مالیتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - وظایف مدیریت مالی