دانشگاه حضرت معصومه
با صدور حکمی از سوی رییس دانشگاه؛
معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب شد

دکتر محمد رضا فلاح با حکم رییس دانشگاه به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب شد.

http://hmu.ac.ir/news/17943