دانشگاه حضرت معصومه
در راستای برگزاری ششمین گنکره بین المللی اربعین؛
نشست بررسی نقش پیاده روی اربعین در تقویت و توسعه روابط ایران و کشورهای عربی در دانشگاه حضرت معصومه (س) برگزار شد

در راستای برگزاری ششمین گنکره بین المللی اربعین پیش نشست «بررسی نقش پیاده روی اربعین در تقویت و توسعه روابط ایران و کشورهای عربی» به همت دفتر همکاری های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه و با همکاری ستاد علمی معرفتی کنگره های اربعینی اصحاب الحسین (ع) در دانشگاه حضرت معصومه (س) برگزار شد.

http://hmu.ac.ir/news/17949