دانشگاه حضرت معصومه
در فضایی گرم و صمیمی؛
نشست پرسش و پاسخ دانشجویان با رییس دانشگاه برگزار شد

رئیس دانشگاه و معاونین دانشجویی- فرهنگی و مالی-اداری در نشستی صمیمی پاسخگوی پرسش های دانشجویان بودند.

http://hmu.ac.ir/news/17961