دانشگاه حضرت معصومه
در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان؛
عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شد

دکتر مریم بحرینی به عنوان پژوهشگر برتر و چهره شاخص علمی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان انتخاب شد.

http://hmu.ac.ir/news/17967