دانشگاه حضرت معصومه
توسط عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س)؛
دستگاه میکرو اسپکتروفوتومتری تولید شد

با حمایت مالی و معنوی دانشگاه حضرت معصومه (س) و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(ستاد لیزر)، دستگاه میکرو اسپکتروفوتومتری توسط عضو هیأت علمی این دانشگاه در کشور ساخته شد.

http://hmu.ac.ir/news/17968