دانشگاه حضرت معصومه
همچون سنوات گذشته؛
حضور دانشگاه در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قم

دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان قم به نمایش گذاشته شد.

http://hmu.ac.ir/news/17970