دانشگاه حضرت معصومه
پیشرفت سریع و دقیق عملیات اجرایی پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه

فاز اول فرآیند فیزیکی پروژه احداث کتابخانه مرکزی دانشگاه طی قرارداد پیمانکاری با شرکت سقف بهمن و مشاوره شرکت مشاورین تهران محاسب از اسفند ماه 98 آغاز شده و با جدیت ادامه دارد.

http://hmu.ac.ir/news/20991