دانشگاه حضرت معصومه

99/2/17- شورای آموزشی دانشگاه با حضور رییس دانشگاه برگزار و نحوه برگزاری آزمون های پایان ترم به صورت مجازی بررسی شد.

http://hmu.ac.ir/reportmobile/1058