دانشگاه حضرت معصومه
کارگاه مدیریت استرس و تحمل بلاتکلیفی
http://hmu.ac.ir/tabligh/6221