دانشگاه حضرت معصومه
کارگاه مدیریت استرس و تحمل بلاتکلیفی (بخش دوم)
http://hmu.ac.ir/tabligh/6222