دانشگاه حضرت معصومه
کارگاه خود مراقبتی و سبک زندگی کرونایی
http://hmu.ac.ir/tabligh/6230