دانشگاه حضرت معصومه
همایش ملی مجازی (زیست جهان پساکرونا)
http://hmu.ac.ir/tabligh/6232