دانشگاه حضرت معصومه
مسابقه ارسال ويس با عنوان خاص ترين احساس با حضرت معصومه (س) بعد از قبولي در دانشگاه
http://hmu.ac.ir/tabligh/6237