English    عربي
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
آيين نامه استفاده از كار دانشجويي دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

ماده 1 – هدف :

مقررات ذیل به منظور بهره گیری از توانمندی های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی فرهنگی ، فوق برنامه، اداری و خدماتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ( كه در این آیین نامه مؤسسه نامیده می شود) و ایجاد زمینه های كسب تجربه برای دانشجویان و كمك به آنها به منظور تأمین بخشی از مخارج تحصیلی آنان تدوین می شود.

ماده 2 – شرایط لازم برای اشتغال به كار دانشجویان به شرح ذیل است :

1-2- تشخیص واحد بكارگیرنده مبنی بر كارایی برای اجرای وظایف محوله.

2-2- داشتن صلاحیت عمومی به تشخیص معاونت دانشجویی و فرهنگی مؤسسه.

3-2- نداشتن درآمد كافی برای تأمین هزینه های زندگی به تأیید معاونت دانشجویی و فرهنگی.

ماده 3 – معاونت دانشجویی و فرهنگی هر مؤسسه مسئول توزیع و نظارت بر كار ماهانه دانشجویان با توجه به كیفیت تحصیلی آنان می باشد.

تبصره : یك ماه بعد از پایان هر نیمسال تحصیلی باید وضعیت آموزشی و نمرات دانشجویان شاغل به كارهای محوله توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی بررسی گردد و در صورت افت آموزشی دانشجو، ساعت كار او برای نیمسال بعدی تقلیل یابد و یا از ادامه كار دانشجو در نیمسال بعد جلوگیری شود.

ماده 4 – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی حق الزحمه دانشجویان بهره مند از كار دانشجویی را از محل اعتبارات مربوط به حسب نوع كار و براساس جدول زیر پرداخت می نمایند :

كارشناسی

كارشناسی ارشد

دكتری

گذراندن كمتر از 50% واحد درسی گذراندن 50% واحد درسی

800 تا 1000 ( ریال)

1000تا 1200 ( ریال)

2000 تا 2500( ریال )

3600 تا 5400 ( ریال)

تبصره 1 : حق الزحمه دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد پیوسته در صورت گذراندن كمتز ار 135 واحد درسی مشابه مقطع كارشناسی و بیشتر از 135 واحد درسی، مطابق، مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته پرداخت می گردد.

تبصره 2 : حداكثر تعداد دانشجویان مشغول در كارهای اداری، خدماتی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی باتوجه به بودجه سالانه هر مؤسسه می تواند تا 30 درصد كل دانشجویان آن مؤسسه باشد.

تبصره3 :حداكثر مدت اشتغال هر دانشجو تا 60 ساعت در ماه می تواند باشد.

تبصره 4 : حق الزحمه دانشجویانی كه در زمینه امور آموزشی و پژوهشی به كار اشتغال دارند تا در صورت داشتن میانگین كل بیش از 16 برای رشته های علوم انسانی، هنر و كشاورزی و میانگین كل بیش از 15 برای رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه به میزان 10% حق الزحمه مندرج در بندهای فوق افزایش می یابد.

تبصره 5 : در موارد استثنائی به تشخیص معاون دانشجویی و فرهنگی حق الزحمه دانشجویان مقطع كارشناسی كه زیر 50% واحدهای درسی را گذرانده اند و توانائیهای ویژه ای دارند، مشابه دانشجویانی كه بالای 50% واحدها را گذرانده اند، قابل پرداخت است.

ماده 5 – حق الزحمه ماهانه كار دانشجویی پس از وصول گزارش كار از واحد مربوط از طریق امور دانشجویی پرداخت می شود.

ماده 6 – در صورت عدم رضایت واحد مربوط و یا رفع نیاز، به كار دانشجو خاتمه داده می شود.

ماده 7 : دانشجویانی كه از بودجه كل كشور وجهی دریافت می كنند جز در موارد استثنائی و به تشخیص معاونت دانشجویی و فرهنگی مؤسسه نمی توانند از مزایای این آیین نامه استفاده كنند.

ماده 8 – اجرای مفاد این آیین نامه هیچگونه تعهد استخدامی برای مؤسسه آموزش عالی در قبال دانشجو ایجاد نخواهد كرد.

ماده9– با ابلاغ این آیین نامه كلیه آیین نامه های قبلی كاردانشجویی لغو میگردد.

ماده 10 – این آیین نامه مشتمل بر 10 ماده، 3 بند و 6 تبصره تنظیم گردیده و در تاریخ 12/4/77 به تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا خواهد بود.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - آيين نامه استفاده از كار دانشجويي دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي