English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
آيين نامه اداره خوابگاههاي دانشجويي

 خوابگاه مكانی است جزء امكانات رفاهی دانشگاه كه دانشجویان طبق ضوابط و شرایط تعیین شده به صورت فردی یا گروهی قسمتی از اوقات فراغت و استراحت خود را در آنجا به سر برده و به هنگام سكونت ضمن رعایت حقوق دیگران و مقررات خوابگاهی از امكانات فرهنگی، فوق برنامه، ورزشی ، معیشتی و خدماتی آن در حدود امكانات دانشگاه استفاده می نمایند.

ماده 1 سازمان تشكیلات و نحوه اداره امور خوابگاهها

1-1- مسئولیت اداره خوابگاهها، حفظ اموال، اماكن ، تأسیسات و اجرای مقررات عمومی خوابگاهها بر عهده اداره امور خوابگاهها در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه است.

تبصره : نمودار تشكیلات اداره امور خوابگاهها براساس پیشنهاد هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تصویب سازمان اداری و استخدامی كشور تعیین می شود.

2-1- اداره امور خوابگاهها می تواند در اجرا و پیشبرد وظایف خود از دانشجویان متعهد به طریق پاره وقت بصورت افتخاری یا در قالب كار دانشجویی، استفاده نماید.

3-1- به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی شوراهایی به طور جداگانه برای برادران و خواهران مجرد و متأهلین با تركیب زیر در خوابگاههای دانشجویان تشكیل می گردد:‌

1-3-1- نماینده بسیج دانشجویی، یك نفر به انتخاب مسئول مركز بسیج دانشجویی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی.

2-3-1 – نماینده دفتر مقام معظم رهبری – یك نفر به انتخاب مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی.

3-3-1 – نمایندگان معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی – دو نفر.

تبصره : دانشگاهها مؤسسات آموزش عالی كه دارای امور فرهنگی می باشند، نماینده این اداره می تواند به عنوان یكی از نمایندگان معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در این شورا معرفی شود.

4-3-1- نمایندگان دانشجو – دو نفر به انتخاب دانشجویان ساكن همان خوابگاه.

5-3-1- مدیر امور خوابگاههای دانشجویی – دبیر شورا.

تبصره : شورای فوق الذكر زیر نظر مستقیم معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تشكیل می گردد تا با استفاده از كلیه نیروهای دانشجویی ساكن همان خوابگاه نسبت به انجام امور فرهنگی و فوق برنامه اقدام نماید.

ماده 2 چگونگی واگذاری خوابگاه

خوابگاه بر مبنای امتیازات تعیین شده در جدول پیوست شماره 1 به دانشجویانی كه امكان تردد روزانه از محل سكونت به دانشگاه محل تحصیل برای آنها وجود نداشته باشد، واگذار می گردد.

اهم اولویت ها در این جدول به شرح ذیل است :

1-2- دانشجویان شاهد و ایثارگر ( آزاده ، جانباز، رزمنده و شاهد ).

2-2- دانشجویان عضو خانواده معظم شهدا، اسراء ، مفقودین و آزادگان.

3-2- دانشجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی(ره)وسازمان بهزیستی.

4-2- دانشجویان مناطق محروم براساس سهیمه ورودی كنكور سراسری.

5-2 – دانشجویان دوره های تحصیلات تكمیلی.

تبصره 1 : جانبازان 70 درصد و بالاتر ، فرزندان محترم شاهد ( شهدا، اسراء، مفقودین و جانبازان 70 درصد و بالاتر ) همسران شهدا كه مجدداً ازدواج ننموده اند، دانشجویان روشندل ، نفرات اول تا دهم گروههای پنجگانه آزمایشی آزمون سراسری گزینش دانشجو، قهرمانان ورزشی و برگزیدگان المپیادهای علمی در سطح جهانی و آسیایی و دانشجویان معلولی كه درصد معلولیت آنها مشابه با جانبازان 70 درصد و بالاتر باشد، بدون امتیاز بندی در خوابگاه مجردی اسكان داده می شوند.

تبصره 2 : در هر دانشگاه باید سعی شود در درجه اول كلیه خواهران دانشجوی غیر بومی در خوابگاه اسكان داده شوند.

ماده 3 مدت اسكان دانشجویان درخوابگاه در صورت وجود امكانات خوابگاهی، دانشجویان نیازمند و فاقد محل سكونت می توانند از تاریخ شروع به تحصیل به شرح زیر از خوابگاههای دانشجویی استفاده كنند :

1-3- كاردانی، كارشناسی ناپیوسته وكارشناسی ارشدناپیوسته،حداكثر4 نیمسال.

2-3- كارشناسی پیوسته و دكترای تخصصی حداكثر 8 نیمسال.

3-3- كارشناسی ارشد پیسته ( معماری و دامپزشكی ) حداكثر 12 نیمسال.

تبصره 1 : معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با در نظر گرفتن وضعیت خاص دانشجو و امكانات موجود می تواند برای دانشجویان مقاطع تحصیلی كاردانی، كارشناسی ارشد ناپیوسته یك نیمسال و دانشجویان مقاطع تحصیلی دیگر تا دو نیمسال تحصیلی مجوز اقامت بیشتر در خوابگاه را صادر نماید.

تبصره 2 : مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحیت وی برای ادامه سكونت، در هر مقطع زمانی می تواند لغو گردد، تشخیص عدم صلاحیت به عهده كمیته انضباطی یا معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه است.

تبصره 3 : در صورتی كه دانشجویی در موعد مقرر خوابگاه را تخلیه ننماید، معاونت دانشجویی و فرهنگی رأساً می تواند نسبت به تخلیه محل سكونت نامبرده اقدام نموده و مورد تخلف دانشجو را به مراجع ذیصلاح جهت پیگیری های بعدی گزارش نماید.

ماده 4 – اهم وظایف دانشجو در زمان سكونت در خوابگاه

1-4- رعایت قوانین و مقررات عمومی، اخلاقی و انضباطی خوابگاه.

2-4- حفاظت از اموال شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال دانشگاه.

3-4- رعایت نظم و انضباط و شعائر اسلامی.

4-4- رعایت شئونات اسلامی و دانشجویان.

5-4- عدم ایجادمزاحمت و سرو صدا در خوابگاه و احترام به حقوق دیگران.

6-4- استفاده صحیح از امكانات خوابگاه.

7-4 - همكاری نزدیك و صمیمانه با مسئولین خوابگاه.

8-4- تأمین لوازم شخصی و پتو ، ملحفه و بالش.

9-4- تخلیه خوابگاه براساس اعلام معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در مهلت تعیین شده.

تبصره : كلیه دانشجویان در طول تعطلات تابستان، موظف به تخلیه خوابگاهها هستند. مگر در شرایط استثنایی و در صورت وجود برنامه های آموزشی در طول تابستان كه حدود و شرایط آن از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی اعلام می شود.

ماده 5 – این آیین نامه در 5 ماده ، 9 تبصره و 25 بند تنظیم و در تاریخ 20/12/784 به تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسیده و از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است.

آیین نامه اداره خوابگاههای استیجاری خودگران

دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی

هدف : به منظور جبران كمبود خوابگاه دانشجویی و ایجاد زمینه مشاركت دانشجویان در امور رفاهی و معیشتی خود، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می توانند كمبود ظرفیت خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره با اشخاص حقیقی یا حقوقی و ایجاد خوابگاههای خودگران با مشاركت مالی دانشجویان ساكن، طبق ضوابط مندرج در این آیین نامه تأمین نمایند.

ماده 1 نحوه تأمین و اداره

1-1- دانشگاهها علاوه بر ایجاد خوابگاههای جدید استیجاری خودگران،می توانند كلیه خوابگاههای استیجاری را كه پیش از تصویب این آیین نامه در اختیار داشته اند، به خوابگاه خودگران تبدیل كنند.

تبصره : دانشگاهها مجاز نیستند خوابگاه ملكی را به خوابگاه خودگردان تبدیل كنند.

2-1- كلیه امور مربوط به انتخاب ساختمان، تنظیم قرارداد، اداره نظارت بر امور جاری خوابگاههای خودگردان مشابه سایر خوابگاههای دانشجویی بر عهده معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه می باشد.

3-1- طرف قرارداد با مؤجر ساختمان خوابگاهی دانشگاه می باشد.

4-2- تأمین امكانات اولیه و تجهیزات مورد نیاز خوابگاه خودگردان ( از قبیل موكت، یخچال، اجاق گاز و .... ) تعمیرات ساختمان در حدود امكانات، از سوی دانشگاه صورت می پذیرد.

ماده 2- تأمین و پرداخت هزینه ها

1-2- هزینه های سالانه خوابگاه خودگردان شامل : مبلغ اجاره بهاء ، هزینه های سوخت ، آب ، برق، تلفن و حق الزحمه پرسنل خدماتی توسط كمیته ای متشكل از نمایندگان معاونان دانشجویی – فرهنگی و اداری – مالی و شورای صنفی دانشجویان برآورد و به صورت سرانه تعیین می گردد.

تبصره 1 : هزینه های آب و برق و تلفن خوابگاه خودگردان تابع پرداخت هزینه های آب و برق و تلفن مراكز آموزشی است.

تبصره 2 : دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی نیمی از هزینه های سالانه( هزینه های موضوع بند 1-2- را بابت اقامت در آن نیمسال پرداخت می نماید. این مبلغ درصورت موافقت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه قابل تفسیط است.

2-2- در صورت نیاز به پرداخت ودیعه به موجر، این مبلغ از محل حساب سپرده برابر آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تأمین و پرداخت خواهد شد.

3-2- از دانشجویان مقیم خوابگاه خودگردان، مبلغی به عنوان ودیعه بابت جبران خسارت احتمالی براساس تشخیص معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه اخذودرهنگام تخلیه خوابگاه درصورت واردنكردن خسارت به دانشجومسترد می گردد.

4-2- هزینه های موضوع بند 1-2 پس از تصویب هیأت امنای هر منطقه به عنوان درآمد اختصاصی دانشگاه تلقی و پس از دریافت به حسابی كه توسط دانشگاه تعیین می شود واریز می گردد.

5-2- هزینه های موضوع بند 1-2 و سایر هزینه های مربوط از محل درآمد اختصاصی موضوع بند 4-2- قابل پرداخت می باشد.

ماده 3 شرایط واگذاری و مقررات عمومی

1-3- خوابگاه خودگردان به دانشجویان شبانه و دانشجویانی اختصاص دارد كه پس از اولویت بندی به آنان خوابگاه ملكی تعلق نمی گیرد و یا به میل خود تقاضای اسكان در خوابگاه خودگردان را دارند.

2-3- دانشگاهها ابتدا باید ظرفیت خوابگاههای ملكی خود را با اسكان دانشجویان واجد شرایط تكمیل نمایند. سپس در صورت كمبود ظرفیت برای اسكان دانشجویان مذكور در فوق و دانشجویانی كه خود مایل به اسكان در خوابگاه خودگردان هستند برای ایجاد خوابگاه خودگردان اقدام كنند.

3-3- خوابگاه خودگردان به صورت سالانه اجاره می شود و در پایان مدت قرارداد دانشجویان موظفند نسبت به تخلیه آن اقدام نمایند.

4-3- نحوه واگذاری و تعیین ظرفیت خوابگاه خودگردان به عهده معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه است و كلیه مقررات و آیین نامه های حاكم بر سایر خوابگاههای دانشجویی دانشگاه در خوابگاه خودگردان نیز اجرا می شود.

ماده 4 این آیین نامه در 4 ماده و 13 بند تنظیم و در تاریخ 11/6/1378 به تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - آيين نامه اداره خوابگاههاي دانشجويي