English    عربي
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دستورالعمل نحوه تهیه مدارک جهت اخذ فعالیت اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی

ارائه درخواست مجوز فعالیت اتحادیه

طبق مفاد آئین نامه اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی، هیات موسس اتحادیه از 3 تا 7 نفر از دبیران انجمن های علمی دانشجویی در یک گروه علمی معین می باشند، پس از تهیه پیش نویس اساسنامه اتحادیه، تقاضای خود را مبنی بر صدور مجوز فعالیت اتحادیه، با تکمیل و ارائه فرم شماره 1 و سایر مدارک مورد نیاز به شرح ذیل، به شورای حمایت و نظارت بر اتحادیه ها اعلام می نمایند.

جلب عضویت انجمن های علمی دانشجویی

طبق مفاد آئین نامه اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی، لازمه صدور مجوز فعالیت اتحادیه، عضویت حداقل نیمی از انجمن های علمی دانشجویی آن گروه علمی در اتحادیه است. به منظور احراز این شرط لازم است انجمن های علمی دانشجویی متقاضی عضویت در اتحادیه پس از تکمیل فرم درخواست عضویت در اتحادیه (فرم شماره 2)، نسبت به اخذ تاییدیه امضا از سوی ریاست دانشگاه، دانشکده و یا گروه آموزشی مربوطه اقدام نمایند.

تذکر: درخواست های عضویت ارائه شده، می بایست شامل درخواست عضویت انجمن های علمی دانشجویی عضو هیات موسس نیز بوده و امضاهای مربوطه با یکدیگر همخوانی داشته باشند.

تایید اساسنامه اتحادیه توسط اعضا

انجمن های علمی دانشجویی متقاضی عضویت در اتحادیه، لازم است به منظور تایید مفاد اساسنامه پیشنهاد شده توسط هیات موسس اتحادیه، نسبت به امضای تمامی صفحات اساسنامه اقدام نمایند. بدیهی است امضاهای ذیل اساسنامه باید با امضای دبیر انجمن های علمی دانشجویی مربوطه در فرم شماره 2 همخوانی داشته باشد.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - دستورالعمل نحوه تهیه مدارک جهت اخذ فعالیت اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی