English    عربي
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
آيين نامه تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان

آیین نامه تشكل های اسلامی دانشگاهیان

( مصوبه جلسه 448 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 9/6/1378 )

گفتار اول : كلیات و تعاریف

ماده 1 – در این آیین نامه تعاریف زیر مورد نظر است :

1-1- دانشگاه : به هریك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی اطلاق می شود.

تبصره : هر مركز یا واحد دانشگاهی وابسته به دانشگاههای دولتی در دیگر شهرها و نیز هر واحد دانشگاه غیر دولتی در این آیین نامه همانند دانشگاه محسوب می شود.

2-1- دانشگاهیان : عبارت از دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه می باشد.

3-1- تشكل اسلامی : جمعیتی مركب از دانشگاهیان است كه پس از دریافت مجوز رسمی فعالیت از مرجع ذیصلاح (‌هیأت نظارت دانشگاه – مصرّح در فصل سوم این آیین نامه ) در جهت تحقق اهداف اسلامی و ارزشهای انقلاب و نظام سیاسی و مصرّح در چارچوب قانون اساسی و این آیین نامه فعالیت می نمایند.

4-1- عضو : به هریك از دانشگاهیان كه نسبت به ثبت نام خود برای عضویت در یكی از تشكلهای اسلامی اقدام نموده و پذیرفته شده است اطلاق می شود ( عضویت به منزله موافقت با اساسنامه تشكل است ).

تبصره : هر فرد می تواند در زمان واحد در یك تشكل اسلامی عضویت داشته باشد و در غیر این صورت عضویت مؤخر قابل قبول است.

ماده 2 : محدوده فعالیت :

هر نوع فعالیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تشكل های اسلامی در حدود اساسنامه تشكل در داخل دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه و این آیین نامه و سایر قوانین موضوعه كشور مجاز است.

تبصره : برای هر گونه فعالیت در خارج از دانشگاه تشكل ها موظفند طبق قانون احزاب مجوز فعالیت دریافت دارند.

1-2- برگزاری سخنرانی : تجمع ، راهپیمایی، میزگرد،‌ تربیون آزاد و نصب تابلوهای تشكل های دانشجویی با ارائه مجوز از هیأت نظارت دانشگاه امكان پذیر است.

تبصره 1 : انتشار هر نوع نشریه ای به استثنای علمی دانشگاهی با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه صورت می گیرد.

تبصره 2 : شورای فرهنگی دانشگاه در صورت مغایرت هر نوع فعالیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با مصالح دانشگاه، ضوابط شرعی و ارزش های انقلاب اسلامی،‌ مراتب را به ریاست دانشگاه اعلام می نماید و رئیس دانشگاه موظف است در صورت اعلام شورای فرهنگی و یا مشاهده موارد خلاف از آنها جلوگیری كند.

گفتار دوم : تشكل ها

ماده 3 : تشكل ها با طی مراحل زیر تأسیس می گردند:

1-3 – حداقل 5 نفر از دانشجویان یا 3 نفر از اعضای هیأت علمی با داشتن شرایط زیر می توانند به عنوان هیأت مؤسس با ارایه نام مشخصی برای تشكل، تقاضای صدور پروانه فعالیت نمایند.

الف – اعتقاد التزام عملی به اسلام، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی.

ب – برخورداری از حسن شهرت و اخلاق اسلامی و حداقل دو نیم سال تحصیلی اشتغال به تحصیل در دانشگاه مزبور برای تشكل های دانشجویی و حداقل دو سال استخدام رسمی آزمایشی در دانشگاه مزبور برای تشكل های اعضای هیأت علمی.

2-3- كسانی كه به موجب ماده 7 قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمن های سیاسی و صنفی از حق تأسیس جمعیت و حزب سیاسی و یا شركت در هیأت رهبری آن محرومند نمی توانند به عنوان هیأت مؤسس تقاضای صدور پروانه برای ایجاد تشكل در مراكز آموزش عالی نمایند.

3-3- در صورت تأیید صلاحیت حداقل لازم اعضای هیأت مؤسس ( موضوع بند 1-3 ) و تأیید نام تشكل، هیأت نظارت دانشگاه حداكثر ظرف پانزده روز كاری موافقت اصولی با تأسیس تشكل را صادر می نماید.

4-3- هیأت مؤسس مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت موافقت اصولی فهرست اسامی اعضا و اساسنامه را به هیأت نظارت تسلیم نماید. در غیر اینصورت درخواست تأسیس كان لم یكن تلقی می شود.

تبصره : التزام به قانون اساسی، ولایت فقیه ، قوانین موضوعه كشور و آیین نامه های مصوب بایستی مصرحاَ در اساسنامه تشكل آمده باشد.

5 – 3- هیأت نظارت پس از دریافت فهرست اسامی اعضاء ( در حد نصاب لازم ) حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسی و تصویب اساسنامه و صدور مجوز برای تشكل واجد شرایط اقدام می نماید.

6 – 3- هیأت نظارت موظف است در صورت عدم تصویب اساسنامه، مراتب را به طور كتبی با ذكر دلایل و مستندات به متقاضیان اعلام نماید و متقاضیان می توانند ظرف مدت یك ماه ضمن تأمین نظر هیأت نظارت تقاضای تجدید نظر نماید.

تبصره 1 : در صورت امتناع هیأت نظارت دانشگاه از صدور پروانه و یا اعتراض هیأت مؤسس تشكل به نظرات هیأت نظارت درباره اساسنامه تشكل، هیأت مؤسس می تواند اعتراض خود را به هیأت نظارت مركزی ( موضوع ماده 5 این آیین نامه ) ارسال نماید و هیأت نظارت مركزی موظف است ظرف حداكثر مدت دو ماه نسبت به اعتراض واصله رسیدگی و اعلام نظر نماید.

تبصره 2 : هر نوع تغییر در اساسنامه منوط به تأیید هیأت نظارت دانشگاه می باشد.

7 – 3- حد نصاب تعداد اعضای تشكل های دانشجویی با احتساب هیأت مؤسس 3 درصد كل دانشجویان آن دانشگاه و حداقل 50 نفر می باشد.

8 – 3- حد نصاب تعداد اعضای تشكل های هیأت علمی با احتساب هیأت مؤسس   5 درصد كل اعضای هیأت علمی آن دانشگاه و حداقل 10 نفر می باشد.

گفتار سوم : نظارت

ماده 4 : به منظور حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان و انجام وظایف مقرر در این آیین نامه، هیأت نظارت در هر دانشگاه با تركیب و شرح وظایف زیر تشكیل می شود:

1-4- تركیب هیأت نظارت دانشگاه‌ :‌

الف – رئیس دانشگاه ( رئیس هیأت )

ب – مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

ج – نمایند وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا دانشگاه آزاد اسلامی حسب مورد.

2-4- وظایف هیأت نظارت دانشگاه :

الف- بررسی اساسنامه و صلاحیت اعضای مؤسس تشكل های اسلامی.

ب – اعلام موافقت اصولی و صدور پروانه فعالیت برای تشكل های اسلامی.

ج – صدور مجوز انجام فعالیت تشكلها.

د – نظارت بر حسن اجرای انتخابات تشكل های اسلامی.

هـ - رسیدگی به تخلفات تشكلها براساس آیین نامه مربوط.

و – رسیدگی به شكایات واصل شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با فعالیتهای تشكل های اسلامی.

ز – توقف و یا لغو پروانه فعالیت تشكل های اسلامی .

ماده 5 : به منظور انجام وظایف مقرر در آیین نامه ، هیأت نظارت مركزی در وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی با تركیب و شرح وظایف زیر تشكیل می شود:

الف – وزیر یا رئیس دستگاه .

ب – رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.

ج – یكی از معاونان وزیر با رئیس دستگاه به انتخاب وی.

د – یك نفر از رؤسای دانشگاهها حسب مورد.

هـ - نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی.

و – در مواردی كه مسائل مربوط به بسیج دانشجویی در هیأت نظارت مركزی مطرح شود فرمانده نیروی مقاومت بسیح با حق رأی در آن هیأت حضور خواهد داشت .

5 – 2 – وظایف هیأت نظارت مركزی :

الف – رسیدگی نسبت به درخواستهای تجدید نظر در تصمیمات هیأت نظارت دانشگاهها و تخلفات آنها حداكثر ظرف مدت دو ماه.

ب- تدوین و تصویب دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه حسب مورد.

ج – تدوین و تصویب آیین نامه رسیدگی به شكایات و تخلفات تشكلهای اسلامی.

آیین نامه فوق در 5 ماده و 8 تبصره در جلسه 448 مورخ 9/6/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب، آیین نامه های مغایر با آن ملغی می شود.

سید محمد خاتمی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

تكمیل آیین نامه تشكل های اسلامی دانشگاهیان

( موضوع ابلاغیه شماره 2065/د.ش مورخ 24/6/78 )

( مصوب جلسه 449 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 6/7/78 )

ماده 6 : كلیه تشكل های اسلامی دانشگاهیان كه براساس مصوبه جلسه 265 مورخ 28/8/70 شورای عالی انقلاب فرهنگی تشكیل شده اند قانونی اند و رسمیت دارند.

1-6 – فعالیت های كلیه تشكل های اسلامی دانشگاهی از تاریخ تصویب براساس مفاد این آیین نامه خواهد بود.

2-6 – تشكل های اسلامی مزبور موظفند حداكثر در ظرف یك سال اساسنامه های خود را با این آیین نامه تطبیق دهند.

ماده 7 : مسؤولیت هماهنگی و توزیع عادلانه كمك های دانشگاه به تشكل ها به عهده هیأت نظارت خواهد بود.

1-7 – مسؤولان ذیربط تنها مجازند به تشكل هایی تسهیلات ارایه داده و یا اجازه استفاده از امكانات دانشگاهی را بدهند كه مجوز فعالیت را طبق این آیین نامه دریافت كرده باشند.

ماده 8 : دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه و همچنین آیین نامه رسیدگی به شكایات و تخلفات تشكل های اسلامی در جلسه مشترك هیأت نظارت مركزی وزراتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسلامی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در شكل واحد به تصویب نهایی می رسد.

« دستور العمل اجرایی آیین نامه تشكلهای اسلامی دانشگاهیان »

مقدمه :

پس از ابلاغ آیین نامه تشكلهای اسلامی دانشگاهیان مقرر شد دستورالعمل اجرایی آیین نامه مزبور توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسلامی به منظور احصاء مسائل اجرایی برای مدت سه سال به صورت آزمایشی تدوین و ابلاغ گردد.

با انقضای مدت آزمایشی مذكور در اجرای قسمت (ب) از بند 2 ماده 5 آیین نامه تشكلهای اسلامی دانشگاهیان مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/78 و نیز ماده 8 (تكمیلی) مصوب جلسه 449 مورخ 6/7/78 و مفاد تكلمه و تبصره های الحاقی مصوب جلسه 472 مورخ 13/10/1379 و جلسه 493 مورخ 9 /11/1380 و جلسه 511 مورخ 8/11/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف و مسؤولیت های نظارت دانشگاهها، دستورالعمل اجرایی این آیین نامه به شرح زیر تدوین گردیده است كه برای اجرا ابلاغ می گردد.

بخش اول شرح وظایف دبیرخانه هیأت نظارت، نحوه تشكیل جلسات هیأت نظارت و مراحل صدور مجوز فعالیتها

ماده 1 – دبیرخانه هیأت نظارت دانشگاه و وظایف آن :

1-1- تسهیل در انجام فعالیت های هیأت نظارت دانشگاه در زمینه تماس و مكاتبه با تشكلهای اسلامی و سایر نهادهای ذیربط، حفظ و نگهداری اسناد و مدارك دبیرخانه هیأت نظارت دانشگاه با شرح وظایف زیر تشكیل می گردد:

الف) اعلام دستور كار و دعوت از اعضا برای شركت در جلسات هیأت نظارت دانشگاه و یا واحد دانشگاهی .

ب) تشكیل نظام بایگانی،‌ ثبت و نگهداری اسناد و مكاتبات و طبقه بندی پرونده ها.

ج) دریافت درخواست كتبی هیأت مؤسسه متقاضی تأسیس تشكل اسلامی و طرح آنها در جلسات رسمی هیأت نظارت دانشگاه.

د) دریافت درخواست كتبی مجوز فعالیت و طرح آن در جلسات رسمی هیأت نظارت دانشگاه.

هـ ) دریافت شكایات مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با فعالیت های تشكل های اسلامی و طرح آنها در جلسات رسمی هیأت نظارت دانشگاه.

و ) ابلاغ تصمیم هیأت نظارت دانشگاه به صورت مكتوب و با امضای ریاست دانشگاه در مهلت قانونی تعیین شده به تشكل اسلامی.

ز ) تدوین صورت جلسات و انجام مكاتبات ضروری بنا به دستور رئیس هیأت نظارت دانشگاه.

ح ) تهیه و تنظیم گزارش جلسات هیأت نظارت دانشگاه و ارسال آن با امضای ریاست دانشگاه برای دبیرخانه هیأت نظارت مركزی.

ط ) اطلاع رسانی به موقع در مورد آیین نامه تشكلهای اسلامی دانشگاهیان و دستورالعمل های اجرایی آن به دانشگاهیان و تشكلهای اسلامی.

ن ) دعوت و تشكیل جلسات هیأت منصفه رسیدگی به تخلفات دانشجویان.

ی ) پیگیری اجرای مصوبات هیأت نظارت دانشگاه و اخذ گزارش فعالیت های تشكلهای اسلامی دانشگاهیان.

ص ) انجام سایر امور محوله .

2-1- رئیس دانشگاه یك نفر از كارمندان یا اعضای هیأت علمی دانشگاه را به عنوان مسئول دبیرخانه هیأت نظارت دانشگاه انتخاب و به اعضاء معرفی می نماید.

ماده 2 – نحوه تشكیل جلسات هیأت نظارت دانشگاه

1-2- هیأت نظارت دانشگاه جهت رسیدگی به هنگام به درخواست كتبی تشكلها و یا صدور مجوز فعالیتهای مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و انجام دیگر وظایف محوله در فواصل زمانی معین و یا به طور فوق العاده تشكیل جلسه می دهد.

تبصره : رئیس دانشگاه یا دو سوم اعضای هیأت نظارت می توانند درخواست تشكیل جلسه فوق العاده نمایند و رئیس هیأت موظف به دعوت از اعضا برای تشكیل جلسه فوق العاده می باشد.

2-2- جلسات هیأت نظارت با حضور ریاست دانشگاه‌ ( رئیس هیأت ) و حداقل یك عضو دیگر رسمی است.

3-2- حضور مسئول دبیرخانه هیأت نظارت دانشگاه و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و نماینده تشكل اسلامی ( حسب مورد) در جلسات بدون حق رأی و با موافقت رئیس دانشگاه بلامانع است.

ماده3- نحوه صدور مجوز فعالیت ها :

1-3- کلیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان در دانشگاه لازم است در صورت تمایل به انجام هر یک از فعالیت های مندرج در بند ( 1-2 ) آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان نسبت به اخذ مجوز از هیأت نظارت دانشگاه طبق مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند.

2-3- تشکلهای اسلامی متقاضی صدور مجوز فعالیت بایستی برگ درخواست مجوز فعالیت ( پیوست دستورالعمل اجرایی ) را تکمیل و برای ثبت و تشکیل پرونده به دبیرخانه هیأت نظارت تحویل نمایند.

3-3- حداکثر مهلت پاسخگویی و ارایه مجوز توسط هیأت نظارت دانشگاه در مورد فعالیت هایی نظیر : سخنرانی، تشکیل میز گرد، تریبون و نصب تابلو از تاریخ ثبت درخواست کتبی در دبیرخانه هیأت، روز کاری و در مورد تجمع و راهپیمایی چهار روز کاری می باشد.

تبصره: تشکلهای اسلامی که درخواست انجام فعالیتهای مندرج در بند 3-3 دستورالعمل را دارند لازم است با توجه به حداکثر مهلت قانونی پاسخگویی از سوی هیأت نطارت دانشگاه تاریخ برنامه خود را تنظیم و تازمان اخذ مجوز از انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی اجتناب نمایند.

4-3- هیأت نظارت دانشگاه موظف است در مهلت قانونی تعیین شده در بند (3-3 ) نسبت به تشکیل جلسه رسمی، بررسی مدارک، اخذ تصمیم و اعلام کتبی آن اقدام نمایند. رئیس هیأت مسئول این امر می باشد و عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله تأیید تلقی می شود.

5-3- در صورت عدم موافقت هیأت نظارت دانشگاه با درخواست کتبی تشکل، ضروریست دلایل عدم موافقت به صورت مکتوب و مستدل در مهلت تعیین شده در بند 3-3 به تشکل اسلامی ابلاغ شود.

تبصره1: چنانچه تشکل اسلامی نسبت به رأی هیأت نظارت دانشگاه اعتراض داشته باشد می تواند مراتب اعتراض خود را ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی هیأت نظارت دانشگاه به صورت مکتوب به دبیرخانه هیأت نظارت ارایه و متعاقباَ هیأت نظارت دانشگاه نیز لازم است نظر نهایی خود را ظرف مهلت هفت روز از تاریخ دریافت اعتراض کتباَ به تشکل اعلام نماید.

تبصره 2: در صورت اعتراض تشکل اسلامی به نظر نهایی هیأت نظارت دانشگاه یا امتناع هیأت نظارت از پاسخگویی ، موضوع در صورت درخواست تشکل به هیأت نظارت مرکزی ارجاع و رأی هیأت نظارت مرکزی لازم الاجرا است.

تبصره 3: هیأت نظارت مرکزی مکلف است ظرف 2 ماه از تاریخ اعتراض به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. این تصمیم می بایست ظرف یک هفته به صورت مکتوب به هیأت نظارت دانشگاه اعلام شود.

6-3- تشکلهای اسلامی می تواند به صورت مشترک ودر قالب برنامه واحد از هیأت نظارت دانشگاه تقاضای مجوز فعالیت کنند. بدیهی است در این گونه موارد برگ درخواست توسط نمایندگان تشکلهای مزبور تکمیل و امضاء می شود .

7-3- نصب تابلو نیاز به اخذ مکرر نداشته وتا زمان رعایت مقررات ، مجوز اخذ شده به قوت خود باقی است و مطالب مندرج در آن طبق مقررات ناظر به نشریات دانشجویی قابل رسیدگی است.

8-3- مستندأ به تبصره الحاقی به بند 1-2 آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان ( مصوبه جلسه شماره511 مورخ 8/11/1381 شورای عالی انقلاب اسلامی فرهنگی ): راه اندازی هر نوع پایگاه اطلاع رسانی با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه صورت می گیرد.

بخش دوم نحوه بررسی و صدور مجوز ایجاد تشكل و نظارت بر اجرای انتخابات

ماده 4- اعلام موافقت اصولی :

اعلام موافقت اصولی برای تأسیس تشكلهای اسلام دانشگاهیان می بایست براساس ضوابط مندرج در آیین نامه تشكلهای اسلامی دانشگاهیان و رعایت نكات زیر انجام پذیرد:

1-4- در بررسی صلاحیت اعضای هیأت مؤسس ، اعلام كتبی به اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی برای احراز شرایط مندرج در قسمت (الف) بند ( 1-3) آیین نامه تشكل های اسلامی دانشگاهیان مكفی است به جز در مواردی كه هیأت نظارت دانشگاه خلاف این ادعا را براساس شواهد و قرائن و مستندات قابل قبول احراز نماید.

2-4- احراز حسن شهرت و رعایت اخلاق اسلامی بر عهده اعضای هیأت نظارت می باشد و هیأت می تواند از طریق مراجع مسئول نیز استعلام نماید.

3-4- اعضای هیأت مؤسس در هنگام ارایه تقاضای خود نباید عضو هیچ تشكل اسلامی دیگری در درون دانشگاه باشند.

4-4- اعضای هیأت مؤسس نباید طی دو ترم تحصیلی متوالی اخیر و یا سه ترم غیر متوالی، قبل از ارایه درخواست تأسیس تشكل مشروط شده باشند.

5-4- هیأت مؤسس متقاضی ایجاد تشكل باید تعهد كتبی مبنی بر عدم فعالیت تا زمان صدور مجوز ( اعم از موجودیت یا انجام سایر فعالیتها ) نماید.

6-4- مدت زمان مجاز برای مكاتبات و انجام مراحل بررسی صلاحیت هیأت مؤسس توسط هیأت نظارت دانشگاه حداكثر یك ماه از تاریخ درخواست كتبی است و هیأت نظارت موظف است طبق بند (3-3 ) آیین نامه ظرف مدت 15 روز كاری پس از اتمام مراحل بررسی، در صورت تأیید صلاحیت هیأت مؤسس، نسبت به صدور موافقت اصولی و در صورت عدم تأیید نسبت به اعلام كتبی دلایل ردّ صلاحیت به صورت طبقه بندی شده با امضای دبیر هیئت نظارت دانشگاه اقدام نماید. اعضای هیأت مؤسس رد صلاحیت شده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ كتبی رأی هیأت نظارت دانشگاه   می توانند به رأی هیأت نظارت دانشگاه در هیأت نظارت مركزی اعتراض نمایند.

تبصره : در مواردی كه برای بررسی صلاحیت هیأت مؤسس نیاز به مكاتبه با محاكم قضایی باشد، مدت زمان مجاز برای انجام مراحل بررسی تا 45 روز قابل افزایش است.

ماده 5 - رئوس اصلی و ساختار اساسنامه :

رعایت موارد زیر در محتوا و ساختار اساسنامه تشكل های اسلامی لازم است :

1-5- تصریح نكات مندرج در تبصره (4-3) آیین نامه.

2-5 – مبتنی بودن تصمیمات و فعالیت های تشكل بر آرای اعضا كه حد نصاب آرای مزبور حسب مورد مطابق مفاد اساسنامه خواهد بود.

تبصره : تنها اعضای تشكل می توانند در انتخابات شورای مركزی آن تشكل شركت نمایند.

3-5 – معرفی اركان تشكل و تشكیلات زیر مجموعه آنان.

4-5- شرح دقیق وظایف اركان تشكل .

5-5- چگونگی تشكیل جلسات، حد نصاب رسمیت آنها و اخذ تصمیم.

6-5- شرایط عضویت، نحوه عضو گیری و خروج اعضاء از تشكل ( اخراج یا استعفا).

تبصره : نامزدهای عضویت در شورای مركزی تشكلهای اسلامی نباید طی دو ترم متوالی و یا 3 ترم غیر متوالی مشروط شده باشند.

7-5 - پایبندی به احكام اسلامی و اعلام كتبی اعتقاد به موارد مندرج در قسمت الف بند (1-3) آیین نامه از سوی نامزدهای عضویت در هیأت مركزی، هسته مركزی و یا شورای مركزی تشكل اسلامی.

8- 5 – نحوه انحلال تشكل.

9- 5- نحوه رفع اختلاف تشكل در صورت بروز اختلاف بین اعضای شورای مركزی آن به صورت صریح و روشن.

10-5- چگونگی برگزاری انتخابات در مرتبه اول و سایر دوره ها و همچنین تجدید انتخابات در صورت صدور رأی ابطال انتخابات از سوی مراجع صالحه ذیربط.

11-5 – نحوه تداوم فعالیت قانونی تشكل در صورت برگزار نشدن انتخابات شورای مركزی در موعد مقرر و یا تعویق انتخابات شورای مركزی.

12-5- نحوه تغییر در اساسنامه تشكل اسلامی.

13- 5- اعلام تراز نامه مالی تشكل و نحوه تصویب آن به مجمع عمومی تشكل و مراجع ذیربط.

14-5- تصریح به انتفاعی نبودن تشكل، عدم سوء استفاده از امكانات مالی دانشگاه و عدم سوء استفاده از نام تشكل.

تبصره : تشكل های اسلامی رسمی و فعلی دانشگاهها می بایست ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تطبیق اساسنامه خود با مفاد آیین نامه و این دستورالعمل اقدام نمایند، در صورت عدم تطبیق اساسنامه و یا رعایت نشدن مفاد دستورالعمل فعالیت تشكل مزبور غیر قانونی است.

ماده 6 – بررسی اساسنامه :

1-6- هیأت نظارت دانشگاه موظف است اساسنامه تشكل های اسلامی را به منظور رعایت مفاد آیین نامه و ماده (5) این دستورالعمل بررسی نموده و در صورت عدم رعایت نكات فوق مراتب را كتباً و با ذكر نكات مورد استناد ظرف مدت یك ماه ( مهلت مقرر در بند 6-3- آیین نامه ) به هیأت مؤسس اعلام نماید.

2-6- هرگونه تغییر در اساسنامه مصوب لازم است در هیأت نظارت دانشگاه به تصویب برسد.

ماده 7 - نظارت بر انتخابات :

1-7 – براساس قسمت «د» بند (2-4) آیین نامه ، هیأت نظارت هر دانشگاه وظیفه بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد.

2-7- تشكل های اسلامی موظفند دو هفته قبل از برگزاری هر گونه انتخابات، تاریخ پیشنهادی خود را به صورت كتبی در زمینه انتخابات برای هماهنگی با مسؤولین ذیربط به هیأت نظارت دانشگاه اعلام نمایند.

تبصره : هیأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت یك هفته از تاریخ اعلام تشكل موافقت خود را با تاریخ تعیین شده كتباً اعلام نماید و در صورت عدم موافقت، دلایل خود را در همان مهلت كتباً و با امضای رئیس هیأت نظارت به تشكل ابلاغ كند، در این صورت تشكل موظف است زمان دیگری را برای برگزاری انتخابات به هیأت نظارت دانشگاه پیشنهاد نماید.

3-7- هیأت نظارت دانشگاه می تواند با صلاحدید، نماینده خود را كه حتی المقدورازاعضای هیأت منصفه است برای نظارت بر انتخابات معرفی نماید. در این صورت تشكل نیز با انتخاب و معرفی یك نماینده ( به صورت مكتوب‌ ) از جانب خود موظف به همكاری با نماینده هیأت نظارت دانشگاه است.

4-7- نماینده هیئت نظارت بر روند اجرای انتخابات، بدون دخالت در امور اجرایی، نظارت نموده و نحوه برگزاری و انطباق انتخابات با مفاد اساسنامه مصوب را به صورت كتبی و مستند به هیأت نظارت دانشگاه گزارش می نماید.

5-7- چنانچه هر یك از تشكل های اسلامی بدون اخذ موافقت هیأت نظارت دانشگاه و یا بر خلاف مفاد اساسنامه مصوب اقدام به برگزاری انتخابات نمایند نتایج انتخابات مذكور از سوی هیأت نظارت غیر قابل قبول بوده و باطل اعلام می شود.

بخش سوم نحوه طرح ورسیدگی به شكایات و تخلفات تشكلهای اسلامی

ماده 8 - تعاریف :

1-8- محدوده دانشگاه :

عبارت است از محوطه دانشگاه، دانشكده ها،خوابگاهها و بیمارستانهای آموزشی.

تبصره : اردوگاهها و سایر اماكن و فضاهایی كه در زمان برگزاری مراسم،   همایش ها و گردش های علمی، فرهنگی، تفریحی و ...... برای انجام برنامه های هریك از تشكل ها مورد استفاده قرار می گیرند در حكم محدوده دانشگاهها می باشند.

2-8- توقف فعالیت :

به وضعیتی می گویند كه تشكل علیرغم در اختیار داشتن مجوز، حق هیچگونه فعالیتی ندارد.

3-8- تعلیق مجوز :

به وضعیتی می گویند كه مجوز تشكل به علت تخلف باید در هیأت نظارت دانشگاه بررسی شود و تا قبل از اعلام نظر هیأت نظارت، تشكل حق هیچگونه فعالیتی نخواهد داشت.

4-8 – لغو مجوز :

به وضعیتی می گویند كه مجوز تشكل به علت تخلف یا تخلفات با رأی هیأت نظارت دانشگاه ابطال می گردد.

ماده 9 – رسیدگی به تخلفات تشكل های اسلامی دانشگاهیان مطابق با دستورالعمل در محدوده هر دانشگاه در صلاحیت هیأت نظارت دانشگاه با حضور هیأت منصفه می باشد و شكایات به عمل آمده از اعضای تشكلها، از حیث شخصیت حقیقی در هیأت نظارت قابل رسیدگی نبوده و حسب مورد در صلاحیت كمیته انضباطی یا مراجع ذیربط خواهد بود.

تبصره : هیأت نظارت دانشگاه تنها به شكایاتی كه از طریق دبیرخانه هیأت در دستور كار جلسات هیأت نظارت دانشگاه و هیأت منصفه قرار می گیرد رسیدگی به عمل می آورد و دبیرخانه هیأت موظف است به ترتیب دریافت شكایات و اولویت ( با تشخیص رئیس هیأت ) آنها در جلسه هیأت نظارت دانشگاه مطرح كند.

ماده 10 – رسیدگی به تخلفات تشكل های اسلامی دانشگاهیان مندرج در موارد 18 به بعد این دستورالعمل با ارایه گزارش تخلف توسط هریك از اعضای هیأت نظارت دانشگاه یا اعضای شورای فرهنگی و یا طرح شكایت توسط اشخاص حقیقی یا حقوق به دبیرخانه هیأت نظارت در دستور كار جلسات هیأت نظارت قرار می گیرد.

ماده 11 – هیأت منصفه رسیدگی به تخلفات تشكل ها دارای 5 عضو اصلی و یك عضو علی البدل است كه به ترتیب زیر پیشنهاد و احكام آنان از سوی رئیس دانشگاه صادر می شود :‌

الف ) یك نفر از اعضای شورای دانشگاه به انتخاب آن شورا.

ب ) یك نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه.

ج ) دو نفر از اعضای شورای فرهنگی دانشگاه ( یك نفر اصلی و یك نفر عضو علی البدل ) به انتخاب آن شورا.

د ) دو نفر از دانشجویان آشنا به مسایل فرهنگی – سیاسی به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه .

ماده 12 – جلسات هیأت منصفه با دعوت كتبی دبیرخانه هیأت نظارت از كلیه اعضای هیأت منصفه تشكیل و با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رأی حداقل 3 نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره 1 : عضو علی البدل در غیاب هریك از اعضای اصلی هیأت منصفه حق رأی خواهد داشت.

تبصره 2 : دبیر هیأت منصفه در اولین جلسه این هیأت از بین اعضا توسط اعضا انتخاب می شود.

ماده 13 – رئیس هیأت نظارت موظف است پس از دریافت شكایت، تشكل مورد نظر را با ابلاغ كتبی مطلع نموده و زمان تشكیل جلسه رسیدگی را حداقل یك هفته قبل از رسیدگی شكایت به تشكل، شاكی و اعضای هیأت منصفه كتباً اعلام نماید.

تبصره : چنانچه تشكل به تاریخ تعیین شده برای رسیدگی اعتراض داشته باشد، هیأت نظارت دانشگاه می تواند با صلاحدید جلسه را به زمان دیگری موكول نماید، به هر حال تاریخ جلسه رسیدگی نمی تواند بیشتر از 20 روز كاری از زمان دریافت شكایت تعیین شود.

ماده 14 – پس از تشكیل جلسه رسیدگی در حضور هیأت منصفه، شكایت و یا گزارش دریافتی قرائت و دفاعیات نماینده تشكل استماع می شود. سپس اعضای هیأت نظارت می توانند سؤالاتی را به منظور روشن شدن موضوع و امكان تصمیم گیری دقیقتر توسط هیأت منصفه مطرح نمایند.

تبصره : هیأت نظارت موظف است امكان دفاع برای نماینده تشكل و شاكی را فراهم آورد.

ماده 15 – پس از اعلام ختم رسیدگی توسط رئیس هیأت نظارت دانشگاه هیأت منصفه به منظور پاسخ به دو سؤال تشكیل جلسه خواهد داد :

آیا تخلف واقع شده است یا خیر؟

در صورت وضوع تخلف، متخلف مستحق تخفیف است یا خیر؟

ماده 16 – هیأت منصفه موظف است بلافاصله پس از ختم رسیدگی و در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شورا اعلام نماید.

ماده 17 – هیأت نظارت موظف است پس از اعلام نظر هیأت منصفه، حداكثر ظرف 3 روز كاری رأی خود را مطابق مفاد آیین نامه و دستورالعمل حاضر و براساس نظر هیأت منصفه صادر نماید.

تبصره : رأی صادر توسط هیأت نظارت در صورتی معتبر و قابل اجرا است كه حداقل به امضای دو عضو هیأت نظارت رسیده باشد.

ماده 18 – هیأت نظارت پس از رسیدگی رأی خود را به شرح زیر صادر می نماید:

1-18- در صورتی كه هیأت مؤسس برخلاف تعهد مذكور در بند 5 ماده 4 این دستورالعمل اقدام نماید اعضای هیأت مؤسس به مدت 3 تا 6 ماه از حق تأسیس تشكل محروم خواهند شد.

2-18 –در صورتی كه تشكل بر خلاف اساسنامه مصوب خود اقدام نماید با تشخیص هیأت نظارت مجوز آن تشكل لغو خواهد شد.

3-18- در صورتی كه تشكل بدون دریافت مجوز فعالیت از سوی نظارت مطابق بند (1-2 ) آیین نامه اقدام به برگزاری سخنرانی، تجمع، راهپیمایی، تریبون آزاد و یا نصب تابلوی آزاد نماید برای بار اول تشكل به مدت یك تا دو ماه از حق انجام آن فعالیت محروم و در صورت تكرار، تشكل به مدت 3 تا 4 ماه از انجام فعالیت های مندرج در بند 1-2 آیین نامه محروم و بار سوم به تعلیق مجوز محكوم می شود.

4-18- در صورتی كه تشكل از طریق فعالیت خود در امور جاری دانشگاه ایجاد خلال نماید به گونه ای كه موجب توقف امور آموزشی دانشگاه شود به تعلیق مجوز از 3 تا 6 ماه محكوم می گردد.

5-18 – در صورتی كه تشكل آزادی های مشروع مصرح اشخاص در قانون اساسی را نقض نماید یا به ایراد تهمت، افترا، اهانت، نشر اكاذیب، ترویج و تبلیغ احزاب و گروههای غیر قانونی و معاندت با اصول قانون اساسی اقدام نماید مجازات وی بار اول توقف فعالیت از 3 تا 6 ماه و در صورت تكرار، تعلیق مجوز خواهد بود.

6-18 – در صورتی كه تشكلی پس از اخذ مجوز، در هنگام انجام فعالیت از ضوابط تعیین شده و یا شروط هیأت نظارت عدول نماید، برای بار اول به شورای مركزی تشكل تذكر كتبی داده می شود و در صورت تكرار تخلف، به مدت 3 تا 6 ماه از انجام همان فعالیت محروم و در مرتبه سوم به تعلیق مجوز محكوم می شود.

7-18 – تعلیق مجوز تنها در صورت تكرار تخلف در طول یك دوره انتخاباتی اعمال شده و پس از طی مدت مزبور و با برگزاری انتخابات جدید تشكیل، هیأت نظارت بر حسب روند معمول مطابق آیین نامه و این دستورالعمل می نماید.

8-18 – چنانچه تشكل در طول مدت تعلیق ، اقدام به هرگونه فعالیت مندرج در بند 1-2 آیین نامه نماید. هیأت نظارت نسبت به لغو مجوز تشكل اقدام می نماید.

9-18 – در موارد محكومیت به تعلیق مجوز، هیأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز و مدت محكومیت اعلام نظر نماید.

ماده 19 – رئیس هیأت نظارت ظرف یك هفته رأی صادره در موارد فوق را ابلاغ كتبی می نماید و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، طرفین می توانند به رأی صادره اعتراض نمایند. در این صورت هیأت نظارت پرونده را ظرف مدت پانزده روز برای رسیدگی به هیأت نظارت مركزی ارسال می نماید. در این صورت اجرای حكم منوط به رأی هیأت نظارت مركزی خواهد بود.

ماده 20 – مرجع تجدید نظر در آرای هیأت نظارت دانشگاه هیأت نظارت مركزی است و این هیأت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت پرونده در خصوص رأی صادره از سوی هیأت نظارت دانشگاه اعلام نظر نماید. رأی هیأت نظارت مركزی قطعی است.

ماده 21 - رسیدگی به تخلفات انتخاباتی :

1-21 – مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشكلها، هیأت نظارت دانشگاه است.

2-21- هیأت نظارت دانشگاه در صورت گزارش نماینده هیأت نظارت مبنی بر وقوع تخلف انتخاباتی و یا ارایه شكایت مكتوب و مستند از سوی یك سوم اعضای تشكل اسلامی ، اقدام به بررسی نحوه برگزاری انتخابات و مطابقت آن با این دستورالعمل و اساسنامه تشكل و اعلام رأی در مورد شكایت و یا اعتراضات مذكور نماید.

3-21 – شكایت درباره نحوه برگزاری انتخابات حداكثر تا پانزده روز پس از اعلام نتایح انتخابات مزبور توسط تشكل، قابل طرح و رسیدگی می باشد.

4-21 – رسیدگی به تخلفات انتخاباتی همانند دیگر تخلفات با حضور هیأت منصفه صورت می پذیرد و هیأت نظارت دانشگاه پس از رسیدگی رأی خود را به شرح زیر اعلام می نماید:

الف ) در صورت جزئی بودن و بی تأثیر بودن تخلف در نتایج انتخابات، به تشكل اسلامی تذكركتبی داده می شود.

ب ) در صورتی كه انتخابات به طور كلی مخدوش تشخیص داده شود، رأی به ابطال انتخابات داده می شود.

5-21 –شاكی یا شاكیان می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام كتبی رأی هیأت نظارت دانشگاه، نسبت به رأی صادره از سوی این هیأت به هیأت نظارت مركزی اعتراض نمایند و هیأت نظارت مركزی مكلف است ظرف مدت 45 روز از تاریخ دریافت اعتراض به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر نمایند. این رأی قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره : در صورت ابطال انتخابات و اعتراض تشكل اسلامی به هیأت نظارت مركزی، در طول مدت رسیدگی مجدد فعالیت های تشكل به حالت تعلیق در می آید.

6-21 –در صورت قطعیت ابطال انتخابات، تشكل اسلامی موظف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ اعلام رأی كتبی هیأت نظارت نسبت به برگزاری مجدد انتخابات با نظارت نماینده هیأت نظارت دانشگاه اقدام نماید.

7-21 – در صورتی كه تشكل اسلامی براساس رأی صادره نسبت به تجدید انتخابات در مهلت مقرر اقدام نكند كلیه فعالیتهای تشكل تا زمان برگزاری انتخابات مجدد با حكم هیأت نظارت دانشگاه به حالت تعلیق در می آید.

ماده 22 – مقررات نهایی

1-22- این دستورالعمل در 22 ماده و 63 بند و 18 تبصره و یك پیوست در تاریخ 23/2/1382 در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگ به تصویب هیأت نظارت مركزی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسلامی رسید.

2-22 – این دستور العمل از تاریخ تصویب آن، جایگزین دستورالعمل اجرایی مصوب مورخ 30/7/1380 وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مقررات مشابه می گردد.

3-22 – این دستور العمل پانزده روز پس از ابلاغ در كلیه دانشگاههای كشور لازم الاجرا است.

پیوست دستورالعمل اجرایی شماره یك

( نحوه صدور مجوز فعالیت ها )

درخواست مجوز فعالیت ( نام تشكل اسلامی ) ضمن اعلام رعایت موارد زیر از هیأت نظارت دانشگاه درخواست می نماید مجوز لازم را براساس دستورالعمل اجرایی شماره یك آیین نامه تشكل های اسلامی دانشگاهیان برای برگزاری سخنرانی □ تشكیل میزگرد □ برپایی تریبون آزاد□   تجمع دانشجویی □ راهپیمایی □   نصب تابلو □   صادر نماید.

رعایت شعائر و مقدسات اسلامی.

رعایت احترام و حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی.

حفظ وحدت ملی و احترام به حقوق و كرامت اقلیت های قومی و مذهبی.

عدم استناد به مطالبی كه انتشار آنها دارای منع قانونی است.

رعایت زمانبندی از پیش تعیین شده.

همكاری با مسئولین دانشگاه در انجام فعالیت.

همكاری در تأمین امنیت دانشگاه و حفظ آرامش دانشجویان.

حفظ اموال عمومی و رعایت محیط زیست دانشگاه.

تذكر : نصب تابلو نیاز به اخذ مجوز مكرر نداشته و تا زمان رعایت مقررات فوق مجوز اولیه بقوت خود باقی است و مشمول بند 5 نمی باشد.

جزئیات برنامه

موضوع فعالیت .

مشخصات نماینده تشكل اسلامی و مسئول انجام فعالیت.

تاریخ اجرای برنامه :

روز           ماه           سال

4 – زمان اجرای برنامه :

از ساعت               لغایت

- محل اجرای برنامه :

– اسامی سخنرانان با شركت كنندگان در میزگرد.

الف )                  ب)                                ج)                                 د)

– سایر توضیحات ضروری :

درخواست فوق در تاریخ               به دبیرخانه هیأت نظارت دانشگاه تحویل و با شماره                         به ثبت رسید.

مسئول دبیرخانه

مهر و امضای مجاز تشكل اسلامی

( دستورالعمل اجرایی شماره دو نشریات دانشگاهی )

ماده 1 تعاریف و كلیات

1-1- نشریات دانشگاهی

كلیه نشریاتی كه به صورت ادواری، یا گاهنامه با نام ثابت و تاریخ نشر در   زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، هنری، علمی، ادبی، ورزشی و ..... توسط گروه از دانشگاهیان ( دانشجویان و یا اعضای هیأت علمی‌ )‌ در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی منتشر و در محدوده دانشگاهها توزیع می شوند نشریات دانشگاهی محسوب   می گردند.

تبصره : فقط نشریات دانشگاهی كه مجوز انتشار مطابق این دستورالعمل دریافت نموده اند می توانند ویژه نامه هایی به مناسبت های مختلف با اطلاع كمیته ناظر منتشر نمایند.

2 -1 – كمیته ناظر برنشریات دانشگاهی .

كمیته ناظر بر نشریات در هر دانشگاه به منظور نظارت بر نشریات دانشگاهی، بررسی درخواست های صدور مجوز انتشار، رسیدگی به تخلفات و شكایات ناشی از عملكرد نشریات دانشگاهی تشكیل می شود و موظف است بر حسن اجرای این دستورالعمل، مصوبات و شیوه نامه های كمیته مركزی ناظر، نظارت نماید. كمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در این دستورالعمل به اختصار كمیته ناظر نامیده می شود.

3-1 – تركیب كمیته ناظر :

- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ( رئیس كمیته ).

- نماینده تام الاختیار دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.

-یك حقوقدان به انتخاب رئیس دانشگاه ( بدون حق رأی ).

- دو نفر عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب شورای دانشگاه.

- سه نفر نماینده از مدیران مسئول نشریات موجود در دانشگاه به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه كه یك نفر از آنها به عنوان عضو علی البدل بر حسب مورد در جلسات شركت می كند.

- مدیر امور فرهنگی دانشگاه ( دبیر كمیته ).

تبصره 1: در دانشگاههایی كه این كمیته برای اولین بار تشكیل می شود، كمیته   می تواند تا انتخاب كلیه اعضاء بدون حضور نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی تشكیل شود.

تبصره 2 : معاونت دانشجویی و فرهنگی هر دانشگاه موظف است براساس     شیوه نامه مصوب هیأت نظارت مركزی نسبت به برگزاری انتخابات جهت تعیین نمایندگان مدیران مسئول اقدام نماید.

تبصره 3 : اعضای انتخابی كمیته ناظر برای مدت یكسال انتخاب می شوند.

تبصره 4 : دبیرخانه كمیته ناظر در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مستقر است و تحت ریاست دبیر كمیته ناظر دانشگاه متولی انجام امور اداری و اجرایی كمیته ناظر می باشد.

تبصره 5 : چنانچه تخلف از سوی یكی از مدیران مسئول عضو كمیته ناظر سرزده باشد اعضای علی البدل بجای آنها در جلسات مذكور شركت خواهند نمود.

4-1- جلسات كمیته ناظر با حضور حداقل 5 نفر از اعضای رسمی و دارای حق رأی، رسمی است و مصوبات آن نیز با اكثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

5-1- كمیته مركزی ناظر بر نشریات دانشگاهی.

این كمیته كه به اختصار كمیته مركزی ناظر نامیده می شود مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات تجدید نظر در مورد آراء كمیته های ناظر دانشگاهها و همچنین مرجع تدوین شیوه نامه های اجرایی و تفسیر مفاد دستورالعمل حاضر است. دبیرخانه كمیته مركزی ناظر در اداره كل امور فرهنگی وزارت متبوع مستقر می باشد.

تبصره : مصوبات كمیته مركزی ناظر برای كلیه كمیته های ناظر دانشگاهها لازم الاتباع است.

6-1- تركیب كمیته مركزی ناظر :

- معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت ( رئیس كمیته ).

- مدیر كل امور فرهنگی وزارت ( دبیر كمیته ).

- معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا نماینده تام الاختیار وی.

- یك نفر حقوقدان به انتخاب معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت ( بدون حق رأی ).

- دو نفر نماینده مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاههای كشور بر طبق شیوه نامه مصوب كمیته ناظر مركزی.

تبصره 1 : معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت حداكثر یكماه پس از ابلاغ دستورالعمل نسبت به برگزاری انتخابات مربوط به نماینده مدیران مسئول نشریات دانشگاهی جهت عضویت در كمیته مركزی ناظر اقدام خواهد كرد.

تبصره 2 : دبیر كمیته مركزی ناظر موظف است حسب مورد به تشخیص رئیس كمیته از كلیه اعضاء برای شركت در جلسات دعوت بعمل آورده و دستور جلسه و اطلاعات لازم را برای اعضاء ارسال نماید.

7-1- جلسات كمیته مركزی ناظر با حضور حداقل 4 تن از اعضای دارای رأی، رسمی است و مصوبات آن با رأی اكثریت حاضران ( دارای حق رأی ) معتبر است.

8-1- كمیته مركزی ناظر موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت   شكایت های واصل شده توسط دبیرخانه به موارد رسیدگی و مراتب را به كمیته ناظر دانشگاه منعكس نماید.

ماده 2 – نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی

1-2- متقاضی امتیاز انتشار نشریه دانشگاهی موظف است درخواست كتبی خود را با اعلام مشخصات خود و مدیر مسئول، نام نشریه، ترتیب انتشار ( موضوع بند1-1 ) به انضمام تصریح به پایبندی به قانون اساسی، قوانین موضوعه و این دستورالعمل به دبیرخانه كمیته ناظر تحویل نماید.

تبصره 1 : متقاضی امتیاز می تواند یكی از دانشجویان یا اعضای هیأت علمی به عنوان شخص حقیقی بوده و یا تشكل، نهاد، انجمن یا كانون و یا هر شخص حقوقی و قانونی متشكل از گروهی از اعضای هیأت علمی یا دانشجویان باشد.

تبصره 2 : مدیر مسئول نشریات دانشگاهی باید دانشجو یا عضو هیأت علمی ثابت همان دانشگاه باشد، چنانچه مدیر مسئول دانشجو باشد،‌ مدیریت وی تنها تا قبل از فراغت از تحصیل در آن دانشگاه قانونی است. همچنین در مورد مدیر مسئول عضو هیأت علمی نیز سمت فوق تا زمان عضویت وی در كسوت هیأت علمی دانشگاه مجاز است.

تبصره 3 : دانشجویانی كه در كمیته انضباطی دانشگاه سابقه محكومیت قطعی كه منجر به محرومیت از یك نیمسال تحصیلی و یا بیشتر، داشته باشند، همچنین هیأت علمی كه سابقه محكومیت قطعی در هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی كه منجر به محرومیت از تدریس به مدت یك نیمسال تحصیلی و یا بیشتر داشته باشند تا دو سال از تاریخ قطعیت حكم نمی توانند به عنوان مدیر مسئول در نشریات دانشگاهی فعالیت نمایند.

تبصره 4 : هیچكس نمی تواند در زمان واحد مدیر مسئول بیش از یك نشریه باشد.

2-2- در صورتی كه تقاضا نامه ها ناقص و یا مدیران مسئول متقاضی انتشار نشریات فاقد شرایط قانونی مورد استناد این دستورالعمل باشند كمیته ناظر موظف است مراتب را به صورت مكتوب و با استناد به دلایل و مدارك لازم حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت و ثبت درخواست به متقاضیان اعلام نماید.

3-2 –كمیته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی انتشار نشریه، مراتب موافقت خود را حداكثر ظرف مدت 7 روز به شورای فرهنگی دانشگاه اعلام نماید و شورای مزبور می بایست حداكثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ ثبت نامه درخواست نسبت به صدور مجوز مربوط اقدام نماید.

تبصره : شورای فرهنگی می تواند اختیار صدور مجوز را به كمیته ناظر دانشگاه تفویض نماید.

4-2 – در صورتی كه كمیته ناظر و یا شورای فرهنگی مطابق بندهای (2-2) و (3-2) دستورالعمل اجرایی، ظرف مدت 20 روز نسبت به صدور مجوز و یا اعلام كتبی دلایل عدم موافقت با صدور مجوز اقدام نكنند،‌ متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را به صورت مكتوب به كمیته مركزی اعلام نماید، در این صورت رأی كمیته مركزی ناظر برای كمیته ناظر و شورای فرهنگی دانشگاه نافذ است.

5-2- مسئولیت كلیه مطالب مندرج در نشریه به عهده مدیر مسئول است و وی موظف است 3 نسخه از هر شماره را بلافاصله پس از انتشار به دبیرخانه كمیته ناظر دانشگاه تحویل نماید.

6-2 – در صورتی كه صاحب امتیاز ظرف مدت یك سالتحصیلی از زمان صدور مجوز و یا از تاریخ انتشار آخرین شماره نشریه اقدام به انتشار نشریه ننماید مجوز صادره از درجه اعتبار ساقط است.

7-2 – صاحب امتیاز می تواند نسبت به انتقال امتیاز نشریه به دیگری و یا تغییر مشخصات ذكر شده در فرم درخواست مجوز نشریه اعم از ( مدیر مسئول، ‌نام نشریه، ترتیب انتشار و زمینه انتشار ) در صورت موافقت كمیته ناظر اقدام نماید و كمیته ناظر موظف است مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را به صورت مكتوب به صاحب امتیاز اعلام نماید.

ماده 3 – حقوق نشریات دانشگاهی

1-3- نشریات دانشگاهی از كلیه حقوق مطروحه در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی برخوردار می باشند از جمله :

1- هیچ مقام دولتی و یا غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطالب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر نشریات برآید یا به سانسور و كنترل نشریات مبادرت نماید.

2- كسب و انتشار اخبار داخل وخارج دانشگاه كه به منظور افزایش آگاهی جامعه دانشگاهی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت قانون، حق قانونی نشریات است.

2-3- معاونت های دانشجویی و فرهنگی و سایر نهادهای فرهنگی دانشگاهها در چارچوب قوانین و در حدود اختیارات و امكانات از نشریات دانشگاهی حمایت می نماید.

ماده 4 – نشریات دانشگاهی در انتشار مطالب و تصاویر به جز در موارد اخلال به مبانی اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی مطابق ماده 6 قانون مطبوعات آزاد هستند.

ماده 5 – رسیدگی به تخلفات و شكایات

1-5- كمیته ناظر موظف است به تخلفات و شكایات مكتوب حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت و ثبت آن در دبیرخانه رسیدگی كرده و رأی خود را صادر نماید.

2-5- آرای صادره، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر در كمیته مركزی ناظر می باشد. در صورت عدم اعتراض در مهلت تعیین شده، حكم قطعی محسوب می شود.

3-5- كمیته مركزی ناظر موظف است رأی خود را در مورد شكایات مكتوب واصله حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ دریافت شكایات به صورت مكتوب به ذینفع و كمیته ناظر دانشگاه ابلاغ نماید.

4-5- آرای كمیته مركزی ناظر قطعی و لازم الاجراء است.

ماده 6 – تخلفات

1-6- هرگاه نشریات دانشجویی مطالبی مشتمل بر توهین، افترا، خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به اشخاص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) منتشر نماید، ذینفع حق دارد پاسخ آن را در ظرف یكماه به صورت مكتوب برای همان نشریه ارسال نماید و نشریه مزبور موظف است توضیح و یا پاسخ دریافت شده را در اولین شماره كه پس از وصول پاسخ منتشر می شود در همان صفحه و ستون و با همان حروفی كه اصل مطلب منتشر شده است را به رایگان به چاپ برساند، منوط به آن كه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نكند و متضمن توهین و افترا به كسی نباشد.

تبصره 1 : اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب و با توضیحات مجدّدی چاپ نماید، در این صورت حق پاسخگویی مجددّ برای معترض باقی است . بدیهی است كه درج قسمتی از پاسخ در حكم عدم درج محسوب می شود و متن پاسخ باید در یك شماره و بطور كامل درج شود.

تبصره 2 : در صورتی كه نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد و یا پاسخ را منتشر نسازد، شاكی می تواند به كمیته ناظر شكایت كند و كمیته ناظر در صورت احراز صحت شكایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار خواهد نمود و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، كمیته ناظر، نشریه را به منع انتشار از 3 تا 6 ماه محكوم می نماید.

2-6- هرگاه به وسیله نشریات دانشگاهی به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت شود و وقوع جرم توسط كمیته ناظر تأیید شود، نشریه به منع انتشار دایم محكوم و مدیر مسئول پس از قثطعی شدن حكم تا پایان همان مقطع تحصیلی از حق انتشار نشریه دانشگاهی دیگر محروم خواهد شد.

3-6- درصورت انتشار عكسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی كمیته ناظر دانشگاه نشریه را به توقیف از 3 ماه تا یكسال محكوم می كند و در صورت تكرار جرم پس از محكومیت اولیه نشریه به منع انتشار دائم محكوم می شود.

4-6 – در موارد تهدید و افشار اسناد محرمانه، ایراه توهین، افترا، هتك حیثیت اشخاص در صورت وجود شاكی خصوصی و اثبات جرم، كمیته ناظر نشریه را به منع انتشار از 3 تا 6 ماه محكوم می كند.

تبصره : در مورد نشریاتی كه شیوه انتشار نشریه به صورت گاهنامه یا فصلنامه بوده و فاصله انتشار بیش از یكماه باش داین مجازات به منع انتشار 2 تا 3 شماره تبدیل می شود.

5-6 – كمیته ناظر مدیر مسئول نشریه ای كه تخلف نموده و یا از او شكایت شده است با ارایه مهلت ده روز جهت ادای توضیحات كتباً دعوت می نماید و در صورت عدم حضور غیر موجه وی كمیته ناظر میتواند حكم مقتضی را در مورد نشریه صادر نماید.

6-6- نشریاتی كه براساس حكم كمیته ناظر دانشگاه به منع انتشار محكوم شده اند تا زمان قطعی شدن حكم انتشار نشریه با نظر و صلاحدید كمیته ناظر دانشگاه می توانند نشریه خود را منتشر نمایند.

7-6- در صورتی كه نشریه ای بدون رعایت مقررات ماده 2 دستورالعمل اجرایی منتشر شود كمیته ناظر نشریه مزبور را به منع انتشار دائم محكم نموده و ناشر آن به مدت یكسال حق انتشار نشریه دیگری را در آن دانشگاه نخواهد داشت و در صورت تكرار، مجازات فوق به 3 سال افزایش می یابد.

8-6- پرونده نشریات دانشگاهی كه بنا به تشخیص كمیته ناظر مشمول مواد 27،26،25،24 قانون مطبوعات باشند برای رسیدگی و برخورد قانونی به كمیته انضباطی ارسال می شوند.

تبصره : در صورتی كه كمیته مركزی ناظر حكم توقیف موقت نشریه را تأیید ننماید كمیته ناظر موظف به رفع توقیف از نشریه می باشد.

9-6- در كلیه مواردی كه تخلف ارتكابی نشریه براساس قوانین موضوعه كشور جرم تلقی شود كمیته ناظر می تواند مدیر مسئول نشریه را جهت تصمیم گیری مقتضی به كمیته انضباطی معرفی كند و آن كمیته در صورت تشخیص می تواند مراتب را به دادگاههای مصالحه نیز ارجاع نماید.

10-6- به كلیه نشریات دانشگاهی كه قبل از تصویب این دستور العمل انتشار می یابند مدت 3 ماه فرصت داده می شود تا خود را با ضوابط و مقررات این دستورالعمل منطبق نمایند.

ماده 7 – دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی در 7 ماده و 31 بند و 16 تبصره به تصویب هیأت های نظارت مركزی رسید و پس از ابلاغ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی قابل اجراء می باشد.

آیین نامه اتحادیه تشكلهای اسلامی دانشگاهیان 

( مصوب جلسه 488 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 15/8/1380)

ماده 1 – تعاریف

الف - « اتحادیه تشكلهای اسلامی دانشگاهیان‌»‌ مجمعی است قابل اطلاق بر هریك از:

تشكلهای اسلامی دانشجویان.

تشكلهای اسلامی اعضای هیأت علمی.

كه در چارچوب آیین نامه تشكلهای اسلامی دانشگاهیان در دانشگاهها فعالیت می نمایند و به اختصار در این آیین نامه «‌ اتحادیه » نامیده می شوند.

ب - « عضو»‌ هریك از تشكلهای اسلامی وابسته به اتحادیه در حكم یك عضو محسوب می شوند.

ماده 2 – اهداف

تلاش جمعی برای نیل به وحدت هماهنگی و انسجام در میان تشكلهای عضو.

تعمق نگرش اسلامی، علایق ملی و مردم سالاری دینی.

بهره گیری بهینه از توانمندی اعضای اتحادیه در راستای آیین و میثاق مشترك و منافع ملی .

تقویت روحیه اخلاق جمعی و بنیانهای اعتقادی اعضای اتحادیه.

برقراری ارتباط سازنده با تشكلهای دانشگاهی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب منافع نظام اسلامی.

تقویت بنیانهای مشاركت، رقابت و قانونگرایی.

ماده 3 – تشكلهای اسلامی دانشجویی با عضویت حداقل 20 تشكل و تشكلهای اسلام اعضای هیأت علمی با عضویت حداقل 8 تشكل می توانند اتحادیه ای را تشكیل داده و از هیأت نظارت مركزی ذیربط پروانه فعالیت در داخل دانشگاه دریافت نمایند.

تبصره 1 : مرجع موافقت با تشكیل اتحادیه ای متشكل از تشكلهای اسلامی دانشگاهیان دو یا سه دستگاه هیأت نظارت مركزی مشترك دستگاههای فوق است كه برای تأیید حد نصاب مذكور در ماده 3 تصمیم گیری خواهد كرد.

تبصره 2 : چنانچه اتحادیه ای بخواهد فعالیتی در یكی از واحدهای دانشگاهی عضو انجام دهد باید از طریق واحد عضو از هیأت نظارت آن دانشگاه مجوز لازم را اخذ نماید.

تبصره 3 : تشكل عضو یك اتحادیه در آن واحد نمی تواند در اتحادیه دیگر عضو باشد.

ماده 4 – رئوس اصلی و ساختار اساسنامه اتحادیه

رعایت موارد زیردرتدوین محتوا وساختار اساسنامه ازسوی اتحادیه لازم است:

4-1- مبتنی بودن فعالیتهای اتحادیه بر اهداف مندرج در ماده 2 .

4-2 – مبتنی بودن فعالیتهای اتحادیه بر آراء اعضاء .

4-3 – معرفی اركان اتحادیه و تشكیلات زیر مجموعه آن و نحوه ارتباط اتحادیه با زیر مجموعه.

4-4- شرح وظایف اركان اتحادیه.

4-5- چگونگی تشكیل جلسات، حد نصاب رسمیت آنها و اخذ تصمیم.

4-6- شرایط عضویت، نحوه عضو گیری و خروج اعضا از اتحادیه.

4-7- اعلام كتبی التزام به قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه، قوانین موضوعه كشور و آیین نامه های مصوب.

8-4 نحوه انحلال اتحادیه.

9-4 چگونگی برگزاری انتخابات در مرتبه اول و سایر دوره ها و همچنین تجدید انتخابات در صورت صدور رأی ابطال انتخابات.

4-10 – تعیین مرجع پاسخگو به مراجع قانونی در مقابل عملكرد و فعالیت های اتحادیه.

4-11- نحوه تغییر اساسنامه اتحادیه.

4-12- اعلام عمومی ترازنامه مالی اتحادیه و نحوه تصویب آن.

تبصره : اتحادیه های موجود از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، یكسال فرصت دارند نسبت به تطبیق اساسنامه خود با مفاد این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده 5 – كلیه فعالیتهای خارج از دانشگاه هر اتحادیه باید براساس قوانین و مقررات عمومی كشور باشد.

ماده 6 – مرجع تصویب دستورالعمل اجرایی این آیین نامه از قبیل مراحل اخذ مجوز، رسیدگی به تخلفات و ..... هیأت های نظارت مركزی مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

سید محمد خاتمی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - آيين نامه تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان