دانشگاه حضرت معصومه

پنجشنبه 1400/2/30
عنوان : نشست سیاسی باعنوان شاخصه های بصیرت در اندیشه مقام معظم رهبری
از ساعت 10:30 تا ساعت 12:00
سخنران:دکتر سروریان سامانه آموزش مجازی درس فوق برنامه900
پنجشنبه 1400/3/13
عنوان : آشنایی با شیوه تدریس کتبFamily and friends
از ساعت 10:30 تا ساعت 12:00
مدرس سرکار خانم اربابی از طریق ادوب کانکت جهت ثبت نام :خانم جعفری 09903534951 هزینه 5000تومان
پنجشنبه 1400/3/20
عنوان : نشست آشنایی وبررسی شیوه تدریس کتب این USE
از ساعت 10:30 تا ساعت 12:00
مدرس سرکار خانم اربابی ازطریق ادوب کانکت جهت ثبت نام :خانم سعیدی واتساپ 09380772430 هزینه 5000تومان
پنجشنبه 1400/3/27
عنوان : آشنایی وبررسی شیوه تدریس کتب TOP Notch
از ساعت 10:30 تا ساعت 12:00
مدرس سرکارخانم اربابی از طریق ادوب کانکت جهت ثبت نام :خانم رشيدي واتساپ 09903979677 هزینه 5000تومان