دانشگاه حضرت معصومه
به همت مدیریت پژوهش و فناوری؛
کرسی ترویجی استدلالی جدید در کشف حقانیت دین اسلام برگزار شد

کرسی ترویجی استدلالی جدید در کشف حقانیت دین اسلام به عنوان «تبیین نظریه چگالش فضائل در نسل بلافصل» در دانشگاه حضرت معصومه (س) برگزار شد.

http://hmu.ac.ir/news/23005