دانشگاه حضرت معصومه
با حکم رئیس دانشگاه؛
سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی منصوب شد

دکتر علی صفری با حکم رئیس دانشگاه به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه منصوب شد.

http://hmu.ac.ir/news/23006