دانشگاه حضرت معصومه
با حکم رئیس دانشگاه؛
مدیر امور آموزشی، سرپرست امور پژوهشی و رئیس مرکز مشاوره دانشگاه منصوب شدند

دکتر ابراهیم عبدی پور با صدور احکام جداگانه ای سرپرست امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر پژوهش و فناوری اطلاعات و رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه را منصوب کرد.

http://hmu.ac.ir/news/23008