دانشگاه حضرت معصومه
نخستین گام به سوی تاسیس مرکز رشد دانشگاه؛
کانون شکوفایی خلاقیت در دانشگاه راه اندازی می شود

با همکاری پارک علم و فناوری استان قم، کانون شکوفایی خلاقیت به عنوان نخستین گام در جهت تاسیس مرکز رشد دانشگاه، راه اندازی می شود.

http://hmu.ac.ir/news/23011