دانشگاه حضرت معصومه
به منظور رفاه حال دانشجویان؛
تعرفه ترافیک اینترنتی کلاس ها و جلسات مجازی دانشگاه رایگان شد

سایت های آموزش مجازی و سامانه مروارید مشمول طرح تعرفه رایگان قرار گرفتند.

http://hmu.ac.ir/news/23012