دانشگاه حضرت معصومه
در بازدید رئیس دانشگاه از پروژه های عمرانی صورت گرفت؛
ارزیابی پیشرفت 30 درصدی احداث کتابخانه مرکزی و 80 درصدی خیابان خوابگاه تا سالن ورزشی

رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) ضمن بازدید از پروژه های عمرانی احداث کتابخانه مرکزی و خیابان دسترسی خوابگاه نرجس به سالن ورزشی، میزان پیشرفت فیزیکی آن ها را مورد ارزیابی قرار داد.

http://hmu.ac.ir/news/23014