دانشگاه حضرت معصومه
در آیین گرامیداشت هفته پژوهش؛
از پژوهشگران برتر دانشگاه تجلیل شد

در آیین گرامی داشت هفته پژوهش، پژوهشگران برتر از میان اساتید، کارمندان و دانشجویان انتخاب و از آنان تجلیل شد.

http://hmu.ac.ir/news/23045