دانشگاه حضرت معصومه
با حکم رئیس دانشگاه صورت گرفت؛
انتصاب رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه حضرت معصومه (س)

دکتر رسول عباسی، از سوی رئیس دانشگاه به عنوان رئیس گروه نظارت و ارزیابی منصوب شد.

http://hmu.ac.ir/news/23068