دانشگاه حضرت معصومه
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س):
تأکید بر اجرای قانون و تحقق عدالت از عوامل مهم تقویت اُمید در جامعه است

دکتر سیده فاطمه فقیهی، استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه حضرت معصومه(س) تصریح کرد: یکی از عوامل بسیار مهم در راستای تقویت اُمید در جامعه، تأکید بر اجرای قانون و تحقق عدالت است.

http://hmu.ac.ir/news/24069