دانشگاه حضرت معصومه
با حضور هیأت رئیسه دانشگاه؛
جاده و پیاده روی دسترسی خوابگاه دانشجویی به مجموعه ورزشی به بهره برداری رسید

جاده و پیاده روی دسترسی خوابگاه دانشویی به مجموعه ورزشی دانشگاه با هزینه کرد 15 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

http://hmu.ac.ir/news/24071