دانشگاه حضرت معصومه
با حکم رئیس دانشگاه صورت گرفت؛
انتصاب دکتر رضا کهن هوش نژاد به عنوان مشاور رییس دانشگاه در عملیاتی سازی دانشگاه ارزش آفرین

دکتر ابراهیم عبدی پور طی حکمی، دکتر رضا کهن هوش نژاد را به عنوان مشاور رییس دانشگاه در عملیاتی سازی دانشگاه ارزش آفرین منصوب کرد.

http://hmu.ac.ir/news/24073