دانشگاه حضرت معصومه

99/3/11- اولین جلسه شورای راهبردی مدیریت سبز با حضور رئیس دانشگاه و مسوولین کمیته های تخصصی برگزار شد

http://hmu.ac.ir/reportmobile/1059