دانشگاه حضرت معصومه

با حضور استاندار قم؛ عملیات عمرانی فاز اول دومین خوابگاه دانشجویی دانشگاه حضرت معصومه (س) آغاز شد

http://hmu.ac.ir/reportmobile/1062