دانشگاه حضرت معصومه

عملیات آسفالت ریزی خیابان دسترسی خوابگاه دانشجویی به مجموعه ورزشی دانشگاه انجام شد

http://hmu.ac.ir/reportmobile/2066