دانشگاه حضرت معصومه

کارگاه اموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با تمرکز بر سوء مصرف مواد مخدر به همت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه با سخنرانی دکتر بهشتی برگزار شد.

http://hmu.ac.ir/reportmobile/29