دانشگاه حضرت معصومه

هیأت نظارت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه بازدید و پس از شنیدن نظرات دانشجویان، طی جلسه ای با مسوولین دانشگاه گفتگو کردند.

http://hmu.ac.ir/reportmobile/32